แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. article

  3. การตะยัมมุม

  การตะยัมมุม

  Rate this post

  ตะยัมมุม คือ สิ่งทดแทนฆุซลฺหรือวุฏูอฺ บางกรณีต้องตะยัมมุมแทนทั้งสองกรณี
  1. ไม่มีน้ำ และไม่สามารถหาน้ำได้
  2. น้ำเป็นอันตรายกับตน เช่น ถ้าใช้น้ำแล้วอาจทำให้ไม่สบายได้
  3. ถ้าใช้น้ำฆุซลฺหรือวุฏูอฺแล้ว จะทำให้ตัวเอง หรือครอบครัว หรือเพื่อน หรือผู้ที่ร่วมทางมาด้วยต้องพบกับความกระหายจนถึงขั้นเสียชีวิตหรือไม่สบายได้ เช่นเดียวกันผู้ที่วาญิบต้องปกป้องชีวิตเขา  ซึ่งเขากระหายน้ำถึงขั้นที่ว่าถ้าไม่ให้น้ำดื่มต้องตายแน่นอน หรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงของตน
  4.ร่างกายและเสื้อผ้าเปื้อนนะญิซ และมีน้ำแค่ทำความสะอาดร่างกายกับเสื้อผ้าเท่านั้น ประกอบกับเสื้อผ้าตัวอื่นก็ไม่มี
  5.ไม่มีเวลาพอที่จะฆุซลฺหรือวุฏูอฺ
  6. การใช้น้ำหรือภาชนะฮะรอมสำหรับตน เช่น เป็นของขโมยมา[1]
  วิธีตะยัมมุม
  ขั้นตอนการตะยัมมุมมี ดังต่อไปนี้
  1. ตั้งเจตนา (เนียต)
  2.ใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างตบลงบนพื้นดิน หรือบนสิ่งที่ตะยัมมุมถูกต้อง
  3.ใช้ฝ่ามือทั้งสองลูบหน้าผากจากไรผมขึ้นมาเหนือคิ้วและลงไปจนถึงปลายจมูก
  4.ใช้มือซ้ายลูบหลังมือขวา จากข้อมือจนถึงปลายนิ้ว
  5.ใช้มือขวาลูบหลังมือซ้าย ทำเหมือนกันกับมือขวา*
  *อายะตุลลอฮฺ อะลี คอเมเนอี อิฮฺติยาฏวาญิบ หลังจากทำเสร็จแล้ว(ลูบหน้า)ให้ตบฝ่ามือทั้งสองลงบนฝุ่นดินอีกครั้ง แล้วให้เอามือซ้ายลูบหลังมือขวา และเอามือขวาลูบหลังมือซ้าย การตะยัมมุมแทนวุฎูอฺ หรือฆุซลฺเหมือนกัน (มุนตะคับอิซติฟตาอาต คำถามที่ 19)
  ทุกขั้นตอนการตะยัมมุมต้องมีเจตนาเพื่อปฏิบัติตามพระบัญชาของพระองค์ และต้องรู้ว่าตะยัมมุมแทนวุฎูอฺหรือฆุซลฺ[2]
  สิ่งที่อนุญาตให้ตะยัมมุมได้  มีดังนี้
  1. ฝุ่นดิน
  2. หินละเอียด
  3. ชนิดของหินต่าง ๆ  เช่น หินดำ หินอ่อน ปูนขาว (ก่อนการเผา) หินปูนและอื่น ๆ
  อายะตุลลอฮฺ อะลี คอเมเนอี ถูกต้องถ้าตะยัมมุมบนปูนขาวที่เผาแล้ว หรืออิฐมอญ และอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน (มุนตะคับอิซติฟตาอาต คำถามที่ 17)
  4. ดินเผา เช่น อิฐ[3]
  สองสามประเด็นสำคัญ
  1.ตะยัมมุมแทนวุฏูอฺกับตะยัมมุมแทนฆุซลฺไม่แตกต่างกัน ยกเว้น เนียต(ตั้งเจตนา)เท่านั้น [4]
  2. ผู้ที่ตะยัมมุมแทนวุฏูอฺ ถ้าสิ่งที่เป็นสาเหตุทำให้วุฏูอฺเสียเกิดกับเขา ตะยัมมุมของเขาก็จะเสียไปด้วย[5]
  3. ผู้ที่ตะยัมมุมแทนฆุซลฺ ถ้าสิ่งที่เป็นสาเหตุให้ฆุซลฺ เช่น การมีญูนุบ หรือการสัมผัสคนคายได้เกิดขึ้น ตะยัมมุมของเขาจะเสียไปด้วย[6]
  4. ตะยัมมุมจะถูกต้องต่อเมื่อไม่สามารถวุฏูอฺหรือฆุซลฺได้ ดังนั้น ถ้าไม่มีอุปสรรคอันใดแต่ได้ตะยัมมุมถือว่าไม่ถูกต้อง หรือมีอุปสรรคแต่ต่อมาอุปสรรคได้หมดไป เช่นไม่มีน้ำและได้พบน้ำในเวลาต่อมา ถือว่า ตะยัมมุมบาฏิล[7]
  5.ถ้าตะยัมมุมแทนฆุซลฺญินาบะฮฺ ถ้าต้องการนะมาซไม่จำเป็นต้องวุฏูอฺอีก แต่ถ้าตะยัมมุมแทนฆุซลฺอื่น ๆ  ถ้าต้องการนะมาซต้องวุฎูอฺด้วย แต่ถ้าไม่สามารถวุฎูอฺได้ให้ตะยัมมุมแทนวุฎูอฺหลังจากนั้นจึงนะมาซ[8]
  6. ถ้าตะยัมมุมแทนฆุซลฺ หลังจากนั้นสิ่งที่เป็นสาเหตุทำให้วุฎูอฺเสียได้เกิดกับเขา และสำหรับนะมาซเวลาต่อมาไม่สามารถฆุซลฺได้  ให้วุฎูอฺ ถ้าไม่สามารถวุฎูอฺได้ ให้ทำตะยัมมุมแทนวุฎูอฺ[9]
  เงื่อนไขที่ถูกต้องของตะยัมมุม
  1. อวัยวะที่ต้องตะยัมมุม หมายถึงหน้าผากและฝ่ามือทั้งสอง ต้องสะอาด
  อายะตุลลอฮฺ อะลี คอเมเนอี อิฮฺติยาฏ หน้าผากและหลังมือต้องสะอาด ถ้าไม่สามารถทำความสะอาดอวัยวะส่วนที่จะตะยัมมุม ให้ทำตะยัมมุมไปเช่นนั้น แม้ว่าความสะอาดจะไม่ใช่เงื่อนไขก็ตาม
  2. ต้องลูบหน้าผากและหลังมือทั้งสองจากด้านบนลงล่าง
  3. สิ่งที่จะตะยัมมุมลงบนนั้นต้องสะอาด และได้รับอนุญาต
  4. ต้องทำไปตามขั้นตอน
  5. ต้องทำอย่างต่อเนื่อง
  6. ต้องไม่มีสิ่งใดกีดขวางว่างระหว่างมือกับหน้าผาก  และระหว่างมือกับหลังมือขณะลูบ[10]

  [1] เตาฎีฮุลมะซาอิล หมวดตะยัมมุม
  [2] เตาฎีฮุลมะซาอิล ข้อที่ 700
  [3] เตาฎีฮุลมะซาอิล ข้อที่ 684, 685, อัลอุรวะตุลวุซกอ เล่มที่ 1 หน้าที่ 485
  [4] อ้างแล้วเล่มเดิม ข้อที่ 701
  [5] อ้างแล้วเล่มเดิม ข้อที่ 720
  [6] อ้างแล้วเล่มเดิม ข้อที่ 720
  [7] เล่มเดิม ข้อที่ 722
  [8] เล่มเดิม ข้อที่ 723
  [9] เล่มเดิม ข้อที่ 724
  [10] อัลอุรวะตุลวุซกอ เล่มที่ 1 หน้าที่ 495, เตาฎีฮุลมะซาอิ ข้อที่ 692, 694, 704,-706