แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

Languages
  1. home

  2. article

  3. การทำความสะอาดสิ่งของที่เปื้อนนะญิซ

การทำความสะอาดสิ่งของที่เปื้อนนะญิซ

1. ถ้าภาชนะเปื้อนนะญิซให้ล้างด้วยน้ำกุรเพียงครั้งเดียว แต่ถ้าเป็นน้ำน้อยให้ล้าง 3 ครั้ง
2. ถ้าเป็นสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ภาชนะเปื้อนนะญิซที่ไม่ใช่ปัสสาวะ ให้ล้างด้วยน้ำกุรเพียงครั้งเดียว แต่ถ้าเป็นน้ำน้อยให้ล้าง1 ครั้ง
3. ถ้าเปื้อนปัสสาวะ(ไม่ใช่ภาชนะ)จำเป็นต้องล้างด้วยน้ำกุร 1 ครั้ง หรือถ้าเป็นน้ำน้อยให้ล้าง  2 ครั้ง
คำอธิบาย
1. การล้างสิ่งของเปื้อนนะญิซ อันดับแรกให้ขจัดนะญิซออกก่อน หลังจากนั้นให้ล้างด้วยน้ำตามจำนวนที่กล่าวข้างต้น เช่น ภาชนะที่เปื้อนนะญิซหลังจากขจัดนะญิซออกแล้วให้ล้างด้วยน้ำกุร 1 ครั้ง
2. พรมเสื้อผ้าและสิ่งที่คล้ายคลึงกันปกติจะดูดซับน้ำแต่สามารถบิดได้ ดังนั้น ถ้าล้างด้วยน้ำน้อยหลังจากราดน้ำทุกครั้งให้บิดหรือบีบให้แห้ง หรือถ้าล้างด้วยวิธีอื่นต้องให้น้ำเปียกจนทั่ว แต่ถ้าเป็นน้ำกุร หรือน้ำไหล เป็นอิฮฺติยาฏวาญิบ ต้องให้น้ำซึมผ่านเข้าไปอย่างทั่วถึง*
*อายะตุลลอฮฺ อะลีคอเมเนอี การทำความสะอาดด้วยน้ำกุร หรือน้ำไหลไม่จำเป็นต้องบิดน้ำออกแค่ทำให้น้ำออกมาจะด้วยวิธีใดก็ตาม หรืออาจใช้วิธีสะบัดก็พอแล้ว
3. ถ้าใช้น้ำไหลหรือน้ำบ่อ ล้างสิ่งที่เปื้อนนะญิซจะอยู่ในเงื่อนไขเดียวกันกับน้ำกุร ดังที่อธิบายผ่านมาแล้ว
ประเด็นสำคัญ
ภาชนะเปื้อนนะญิซสามารถล้างด้วยน้ำได้ดังนี้
– ถ้าเป็นน้ำกุร ให้นำภาชนะจุ่มลงไปและนำขึ้นมาเพียงครั้งเดียว
– ถ้าเป็นน้ำน้อย ให้เทน้ำใส่ภาชนะจนเต็มแล้วเทออก ให้ทำ 3 ครั้ง หรือเทน้ำจำนวนหนึ่งใส่ภาชนะแล้วเขย่าให้ทั่วถึงบริเวณที่เปื้อนนะญิซแล้วเทออก ให้ทำ 3 ครั้ง
เงื่อนไขการทำความสะอาดภาชนะ
1. ภาชนะเปื้อนนะญิซเนื่องจากสุนัขเลีย หรือกินน้ำจากภาชนะนั้น
– ถ้าล้างด้วยน้ำน้อย อิฮฺติยาฏวาญิบ ให้ล้าง 2 ครั้ง ก่อนล้างให้เอาฝุ่นดินทาก่อน
– ถ้าล้างด้วยน้ำกุรหรือน้ำไหล อิฮฺติยาฏวาญิบให้ล้าง 2 ครั้ง ก่อนล้างให้เอาฝุ่นดินทาก่อน
2. ภาชนะเปื้อนนะญิซเนื่องจากสุกรกินอาหารหรือน้ำจากภาชนะนั้น
–  ถ้าล้างด้วยน้ำน้อยให้ล้าง 7 ครั้ง อิฮฺติยาฎมุซตะฮับก่อนล้างให้เอาฝุ่นดินทาก่อน
– ถ้าล้างด้วยน้ำกุรหรือน้ำไหล อิฮฺติยาฏวาญิบให้ล้าง 7 ครั้ง อิฮฺติยาฎมุซตะฮับก่อนล้างให้เอาฝุ่นดินทาก่อน
3. ภาชนะเปื้อนสุรา (สุราเป็นนะญิซ)
–  ถ้าล้างด้วยน้ำน้อยให้ล้าง 3 ครั้ง แต่ดีกว่าให้ล้าง 7 ครั้ง
– ถ้าล้างด้วยน้ำกุรหรือน้ำไหล ให้ล้างเพียงครั้งเดียว
สองประเด็นสำคัญ
1. ฝุ่นดินที่ใช้ทาภาชนะก่อนล้างด้วยน้ำต้องสะอาด
2. ภาชนะที่สุกรเลีย อิฮฺติยาฏวาญิบ ถือว่าอยู่ในกฎของภาชนะ[1]
วิธีทำความสะอาดพื้นเปื้อนนะญิซ
1. ถ้าล้างด้วยน้ำกุร อันดับแรกต้องขจัดสิ่งโสโครกออกก่อน   หลังจากนั้นใช้น้ำกุรหรือน้ำไหลเทลงไปโดยให้น้ำไหลทั่วบริเวณที่เปื้อนนะญิซ
2. ถ้าล้างด้วยน้ำน้อย
– กรณีที่เป็นพื้นซึ่งน้ำไม่สามารถไหลผ่านได้ ไม่สามารถใช้น้ำน้อยทำความสะอาดได้
– ถ้าน้ำไหลผ่านไปบนพื้น บริเวณที่ น้ำไหลผ่านถือว่าสะอาด
3. ฝาผนังเปื้อนนะญิซ สามารถทำความสะอาดได้เหมือนกับพื้นที่เปื้อนนะญิซ[2]
4. ขณะที่ทำความสะอาดพื้นดินน้ำได้ไหลผ่านไปยังบ่อ หรือไหลออกไปจากบริเวณนั้น ดังนั้น ทุกที่ ๆ น้ำไหลผ่านถือว่าสะอาด
วิธีล้างเมล็ดและถั่วต่าง ๆ
1. ถ้าภายนอกเปื้อนนะญิซ  ให้ล้างในน้ำกุร หรือน้ำไหล หรือราดด้วยน้ำน้อยให้ไหลผ่านไป ถือว่าสะอาด
2. ถ้าภายในนะญิซ ไม่สามารถทำความสะอาดด้วยน้ำน้อยหรือน้ำกุรได้
3. ถ้าสงสัยว่าภายในเปื้อนนะญิซหรือไม่ ให้ล้างเฉพาะข้างนอกถือว่าเพียงพอ
ประเด็นสำคัญ (มี2ข้อที่ไม่ได้แปล หน้าที่55)
– ถ้าสิ่งของเปื้อนปัสสาวะเด็กทารกที่ดื่มน้ำนมมารดาเพียงอย่างเดียว ยังมิได้กินอาหารอย่างอื่น หรือมิได้ดื่มนมสุกร ให้เอาน้ำราดบริเวณที่เปื้อนปัสสาวะให้ทั่วเพียงครั้งเดียว ถือว่าสะอาด ถ้าเป็นพรมหรือเสื้อผ้าไม่จำเป็นต้องบิด[3]
เงื่อนไขของน้ำที่ใช้ทำความสะอาดนะญิซมีดังนี้[4]
1. ต้องเป็นน้ำบริสุทธิ์ เนื่องจากน้ำผสมไม่สามารถทำความสะอาดนะญิซได้
2.น้ำต้องสะอาด เนื่องจากน้ำนะญิซไม่สามารถทำความสะอาดนะญิซได้
3. ขณะทำความสะอาดสิ่งของต้องไม่มีนะญิซเพิ่มเข้ามา
4.ขณะทำความสะอาดสิ่งที่เปื้อนนะญิซสี กลิ่น หรือรสของนะญิซต้องไม่ทำให้น้ำเปลี่ยน
5.หลังจากทำความสะอาดสิ่งเปื้อนนะญิซแล้ว จะต้องไม่มีนะญิซ (อัยนุลนะยาซะฮฺ) ติดค้างอยู่
พื้นดิน
1. ถ้าฝ่าเท้าหรือพื้นรองเท้าเปื้อนนะญิซขณะเดิน และเนื่องจากได้สัมผัสกับพื้นดินและทำให้นะญิซได้หมดไป ถือว่าสะอาด ดังนั้น พื้นดินทำความสะอาดได้เฉพาะฝ่าเท้าหรือพื้นรองเท้าเท่านั้น ซึ่งต้องมีเงื่อนไขต่อไปนี้
– พื้นดินต้องสะอาด
– พื้นดินต้องแห้ง (มิใช่เปียก)
– พื้นดินที่ใช้ทำความสะอาด หมายถึงฝุ่นดิน ทราย อิฐ หิน ดินเผาและสิ่งที่คล้ายกัน[5]
2. เนื่องจากเดินฝ่าเท้าหรือพื้นรองเท้าได้สัมผัสกับพื้นดิน นะญิซที่ติดอยู่ถูกขจัดหมดไป ถือว่าสะอาด แต่ดีกว่าให้เดินอย่างน้อย 15  ก้าว[6]*
*อายะตุลลอฮฺ อะลีคอเมเนอี ให้ก้าวเดินประมาณ 10 ก้าวบนพื้นดินแห้งและสะอาด พื้นรองเท้าหรือฝ่าเท้าที่เปื้อนนะญิซ  ถือว่าสะอาด
3. สิ่งของต่อไปนี้ไม่ใช่สิ่งทำความสะอาดได้แก่ ยางมะตอย พรม พื้นดินที่ปูด้วยไม้ เสื่อ ผักหญ้า เว้นเสียแต่ว่ามีจำนวนเล็กน้อย ซึ่งไม่อาจกล่าวได้ว่านั้นเป็นพื้นหญ้า หรือคนทั่วไปกล่าวว่าเขาเดินบนพื้นดินมิใช่พื้นหญ้า[7]
4. อิฮฺติยาฏวาญิบ ประเด็นต่อไปนี้พื้นดินไม่สามารถทำความสะอาดได้
1. มือหรือเข่าของคนพิการที่ใช้เดินต่างเท้า
2. ปลายไม้เท้า
3. เกือกม้าหรือของสัตว์สี่เท้า
4. ถุงเท้า ยกเว้นถุงเท้าที่พื้นเป็นหนัง
5. ใต้ฝ่าเท้าปลอม
6. ล้อรถ[8]
สองสามประเด็นสำคัญ
1. หลังจากพื้นรองเท้าหรือฝ่าเท้าสะอาดแล้ว บริเวณรอบ ๆ นั้นปกติจะเปื้อนด้วย ถ้าดินหรือฝุ่นดินไปถึงบริเวณรอบ ๆ ดังกล่าว ถือว่าสะอาด[9]
2. ข้างในรองเท้าหรือบริเวณพื้นรองเท้าที่ไม่ถึงพื้นดิน ไม่สามารถสะอาดได้ด้วยการเดินไปบนพื้นดิน[10]
และไม่จำเป็นว่าฝ่าเท้าหรือพื้นรองเท้าที่เปื้อนนะญิซต้องเปียก ทว่าถ้าแห้งก็สามารถสะอาดได้ด้วยการเดิน[11]

[1] เตาฎีฮุลมะซาอิล ข้อที่ 15, 152, 153
[2] เตาฎีฮุลมะซาอิล ข้อที่ 180
[3] อ้างแล้ว ข้อที่ 161
[4] อ้างแล้ว ข้อที่ 149
[5] เตาฎีฮุลมะซาอิล ข้อที่ 183 – 192
[6] อัล อุรวะตุลวุซกอ เล่ม 1 หน้า 125
[7] อ้างแล้วเล่มเดิม
[8] อ้างแล้ว หน้า 126. เตาฎีฮุลมะซาอิล ข้อที่ 188
[9] เตาฎีฮุลมะซาอิล ข้อที่ 187
[10] อ้างแล้ว ข้อที่ 190
[11] อ้างแล้ว ข้อที่ 186