แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

Languages

นะมาซเดินทาง (มุซาเฟร )
ขณะเดินทางนะมาซที่มี 4 เราะกะอัตให้ทำเพียง 2 เราะกะอัต (ลดจำนวน) โดยมีเงื่อนไขว่าต้องเดินทางมีระยะทางไม่น้อยกว่า 8 ฟัรซัค หรือประมาณ 45 กิโลเมตร
สองสามประเด็นสำคัญ
1. ถ้าผู้เดินทาง ออกเดินทางจากสถานที่ ๆ ต้องนะมาซเต็ม เช่น บ้านเกิด โดยต้องเดินทางไป 4 ฟัรซัค และเดินกลับอีก 4 ฟัรซัค  ฉะนั้น กรณีนี้ต้องนะมาซลดจำนวน
2. ผู้ที่เดินทางช่วงที่สามารถนะมาซย่อได้ อย่างน้อยสุดระยะทางต้องไกลจากเมืองที่ตนอยู่ เช่น มองไม่เห็นกำแพงเมือง ไม่ได้ยินเสียงอะซาน ดังนั้น ถ้าระยะทางยังไม่ไกลตามที่กล่าวมาต้องนะมาซเต็ม[1]
3. ถ้าเดินทางออกจากสถานที่ ซึ่งไม่มีกำแพงเมืองหรือบ้านเรือนไปถึงยังสถานที่หนึ่งซึ่งมีกำแพงเมือง แต่มองไม่เห็นกำแพงจากบริเวณ  ต้องนะมาซลดจำนวน[2]*
*อายะตุลลอฮฺ อะลี คอเมเนอี อิฮฺติยาฏ ให้สังเกตทั้งสองสัญลักษณ์ แม้ว่าการไม่ได้ยินเสียงอะซานเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอ หมายถึงเมื่อออกเดินทางไประยะหนึ่งไม่ได้ยินเสียงอะซานแต่ยังมองเห็นกำแพงเมืองที่นั้นให้นะมาซลดจำนวน (อิซติฟตาอาต เล่ม 1 หน้า 203 คำถามที่ 69)
4. ถ้าเดินทางไปยังสถานที่หนึ่งซึ่งมี 2 เส้นทาง เส้นทางหนึ่งไกลกว่า 8 ฟัรซัค และอีกเส้นทางหนึ่งใกล้กว่า 8 ฟัรซัค ดังนั้น ถ้าไปทางเส้นทางที่ไกลกว่า ต้องนะมาซลดจำนวน แต่ถ้าเดินทาง       แต่ถ้าไปทางเส้นทางที่ใกล้กว่าต้องนะมาซเต็ม[3]
บางกรณีการเดินทางต้องนะมาซเต็ม
1. เดินทางออกจากเมืองก่อนที่จะถึง 8 ฟัรซัค หรือตั้งใจว่าจะพักอยู่ที่จุดหมายปลายทาง 10 วัน
2. ไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่แรกว่าจะเดินทางไปจนถึง 8 ฟัรซัค และเดินทางต่อไปเรื่อย ๆ โดยไม่ได้ตั้งใจ เช่น ผู้ที่ตามหาคนหลงทาง เป็นต้น
3. ระหว่างทางเปลี่ยนใจเดินทางกลับ หมายถึงก่อนที่จะถึง 4 ฟัรซัต ตัดสินใจกลับก่อน
4. ผู้ที่มีอาชีพต้องเดินทาง เช่น คนขับรถไฟ ขับรถโดยสารประจำทางต่างจังหวัด กัปตันเครื่องบิน หรือเรือ การเดินทางเป็นอาชีพ*
*อายะตุลลอฮฺ อะลี คอเมเนอี ผู้ที่อาชีพของเขาอยู่ในการเดินทาง เหมือนกับผู้ที่มีอาชีพเดินทาง (อิซติฟตาอาต เล่ม 1 หน้า 185 คำถามที่ 651) ผู้ที่การเดินทางคือเบื้องต้นสำหรับอาชีพของตน ซึ่งภายใน 10 วันต้องเดินทาง 1 ครั้งไปยังสถานที่ทำงานของตน ดังนั้น ระหว่างทางต้องนะมาซเต็มและศีลอดถูกต้อง (หน้า 189 คำถามที่ 651) การเดินทางเพื่อไปศึกษาไม่ถือว่าเป็นการเดินทางเพื่ออาชีพ (อิสติฟตาอาต เล่มที่ 1 หน้าที่ 196 คำถามที่ 669)
5. ผู้ที่การเดินทางฮะรอม เช่น การเดินทางอันเหตุสร้างความยากลำบากแก่บิดา มารดา[4]
สถานที่เหล่านี้ต้องนะมาซเต็ม
1. บ้านเกิดเมืองนอน
2. สถานที่ซึ่งตั้งใจอยู่ที่นั่นเป็นเวลา 10 วัน
3. พักอยู่ในสถานที่หนึ่ง 30 วัน แต่ยังสงสัยว่าจะอยู่ต่อไปหรือไม่ หมายถึง ไม่รู้ว่าจะอยู่หรือจะไปจนกระทั่งถึง 30 วันผ่านไปก็ยังตัดสินใจไม่ได้และยังไม่ได้ไปที่อื่น กรณีนี้หลังจาก 30 วันไปแล้ว ต้องนะมาซเต็ม[5]
บ้านเกิดเมืองนอนหมายถึงที่ไหน
1. บ้านเกิดเมืองนอนหมายถึงสถานที่ (อาจเป็นจังหวัดหรือเมือง) ซึ่งบุคคลหนึ่งได้เลือกเป็นเป็นที่อยู่อาศัย บางครั้งตนอาจเกิด ณ ที่นั่นเป็นบ้านพ่อบ้านแม่ หรือบางครั้งแค่เลือกเป็นที่อยู่อาศัยเท่านั้น *[6]
อายะตุลลอฮฺอะลีคอเมเนอี เงื่อนไขการเดินทาง การถือเป็นบ้านเกิด หรือการตั้งใจอยู่ ณ ที่นั้นเป็นเวลา 10 วัน ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างเมืองใหญ่และเมืองเล็ก  (อิสติฟตาอาต เล่มที่ 1 หน้าที่ 215 คำถามที่723)
2. ถ้าหากไม่ตั้งใจที่จะอยู่ที่อื่นถาวรซึ่งไม่ใช่บ้านเกิดของตน ไม่ถือว่าที่นั้นเป็นบ้านของตน[7]
3. ถ้าตั้งใจจะอยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่บ้านเกิดของตนสักระยะหนึ่ง หลังจากนั้นจะย้ายไปอยู่ที่อื่น ไม่ถือว่าที่นั่นเป็นบ้านของตน เช่น นักศึกษาอาศัยอยู่ในเมืองหนึ่งเพื่อทำศึกษา[8]
4.ถ้าไม่ตั้งใจที่จะอาศัยอยู่ ณ ที่หนึ่งถาวร แต่ได้อยู่ที่นั่นนานจนกระทั่งชาวบ้านถือว่าเขาเป็นคนที่นั่นไปแล้ว ที่นั่นอยู่ในกฎบ้านของตน[9]
5.ถ้าเดินทางไปยังเมืองที่เคยเป็นบ้านตนมาก่อนแต่ปัจจุบันได้ย้ายออกไปแล้ว ต้องไม่นะมาซเต็ม ถึงแม้ว่าปัจจุบันยังไม่ได้เลือกที่ใดเป็นที่อยู่อาศัยถาวรสำหรับตนก็ตาม[10]
6.ผู้ที่เดินทางกลับมายังบ้านเกิดของตน หากได้ยินเสียงอะซานหรือเห็นกำแพงเมือง จำเป็นต้องนะมาซเต็ม[11]
เจตนาที่จะพัก 10 วัน
1. ถ้าผู้เดินทางตั้งใจที่จะพัก ณ ที่หนึ่งเป็นเวลา 10 วัน ถ้าอยู่มากกว่านั้นตราบที่ยังไม่ได้เดินทาง ต้องนะมาซเต็ม และไม่จำเป็นต้องเนียตพักที่นั่น 10 วัน ใหม่อีกครั้ง[12]
2. ถ้าผู้เดินทางเปลี่ยนใจไม่อยู่ที่นั่น 10 วัน
– ก่อนที่จะนะมาซเต็มสี่เราะกะอัต ถ้าเปลี่ยนใจ ต้องนะมาซลดจำนวน
– หลังจากนะมาซเต็มสี่เราะกะอัต ถ้าเปลี่ยนใจตราบที่ยังอยู่ที่นั่นต้องนะมาซเต็ม[13]
สำหรับผู้เดินทางที่นะมาซเต็ม
1. ผู้เดินทางที่ไม่รู้ว่าต้องนะมาซลดจำนวน ได้นะมาซเต็ม ถือว่าถูกต้อง
2. ถ้ารู้เงื่อนไขของการเดินทางแต่ไม่รู้รายละเอียด หรือไม่รู้ว่ากำลังเดินทาง นะมาซที่ทำแล้วต้องทำใหม่[14]
ไม่ใช่ผู้เดินทางแต่นะมาซลดจำนวน
บุคคลที่ต้องนะมาซเต็ม แต่ได้ได้นะมาซลดจำนวน ทุกกรณีนะมาซบาฏิล[15]
[1] เตาฎีฮุลมะซาอิล  ข้อที่ 1272, 1273
[2] เล่มเดิม ข้อที่ 1321
[3] เล่มเดิม ข้อที่ 1279
[4] เตาฏีฮุลมะซาอิล เรื่องนะมาซเดินทาง
[5] เตาฎีฮุลมะซาอิล  ข้อที่ 1328, 1335, 1353
[6] เล่มเดิม ข้อที่ 1329
[7] เล่มเดิม ข้อที่ 1231
[8] เล่มเดิม ข้อที่ 1330
[9] เล่มเดิม ข้อที่ 1331
[10] เล่มเดิม ข้อที่ 1334
[11] เล่มเดิม ข้อที่ 1319
[12] เล่มเดิม ข้อที่ 1347
[13]เล่มเดิม  ข้อที่ 1342
[14] เล่มเดิม ข้อที่ 1360,1361, 1362
[15] เล่มเดิม ข้อที่ 1363