แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. article

  3. นะมาซต่าง ๆ

  นะมาซต่าง ๆ

  Rate this post

  นะมาซเดินทาง (มุซาเฟร )
  ขณะเดินทางนะมาซที่มี 4 เราะกะอัตให้ทำเพียง 2 เราะกะอัต (ลดจำนวน) โดยมีเงื่อนไขว่าต้องเดินทางมีระยะทางไม่น้อยกว่า 8 ฟัรซัค หรือประมาณ 45 กิโลเมตร
  สองสามประเด็นสำคัญ
  1. ถ้าผู้เดินทาง ออกเดินทางจากสถานที่ ๆ ต้องนะมาซเต็ม เช่น บ้านเกิด โดยต้องเดินทางไป 4 ฟัรซัค และเดินกลับอีก 4 ฟัรซัค  ฉะนั้น กรณีนี้ต้องนะมาซลดจำนวน
  2. ผู้ที่เดินทางช่วงที่สามารถนะมาซย่อได้ อย่างน้อยสุดระยะทางต้องไกลจากเมืองที่ตนอยู่ เช่น มองไม่เห็นกำแพงเมือง ไม่ได้ยินเสียงอะซาน ดังนั้น ถ้าระยะทางยังไม่ไกลตามที่กล่าวมาต้องนะมาซเต็ม[1]
  3. ถ้าเดินทางออกจากสถานที่ ซึ่งไม่มีกำแพงเมืองหรือบ้านเรือนไปถึงยังสถานที่หนึ่งซึ่งมีกำแพงเมือง แต่มองไม่เห็นกำแพงจากบริเวณ  ต้องนะมาซลดจำนวน[2]*
  *อายะตุลลอฮฺ อะลี คอเมเนอี อิฮฺติยาฏ ให้สังเกตทั้งสองสัญลักษณ์ แม้ว่าการไม่ได้ยินเสียงอะซานเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอ หมายถึงเมื่อออกเดินทางไประยะหนึ่งไม่ได้ยินเสียงอะซานแต่ยังมองเห็นกำแพงเมืองที่นั้นให้นะมาซลดจำนวน (อิซติฟตาอาต เล่ม 1 หน้า 203 คำถามที่ 69)
  4. ถ้าเดินทางไปยังสถานที่หนึ่งซึ่งมี 2 เส้นทาง เส้นทางหนึ่งไกลกว่า 8 ฟัรซัค และอีกเส้นทางหนึ่งใกล้กว่า 8 ฟัรซัค ดังนั้น ถ้าไปทางเส้นทางที่ไกลกว่า ต้องนะมาซลดจำนวน แต่ถ้าเดินทาง       แต่ถ้าไปทางเส้นทางที่ใกล้กว่าต้องนะมาซเต็ม[3]
  บางกรณีการเดินทางต้องนะมาซเต็ม
  1. เดินทางออกจากเมืองก่อนที่จะถึง 8 ฟัรซัค หรือตั้งใจว่าจะพักอยู่ที่จุดหมายปลายทาง 10 วัน
  2. ไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่แรกว่าจะเดินทางไปจนถึง 8 ฟัรซัค และเดินทางต่อไปเรื่อย ๆ โดยไม่ได้ตั้งใจ เช่น ผู้ที่ตามหาคนหลงทาง เป็นต้น
  3. ระหว่างทางเปลี่ยนใจเดินทางกลับ หมายถึงก่อนที่จะถึง 4 ฟัรซัต ตัดสินใจกลับก่อน
  4. ผู้ที่มีอาชีพต้องเดินทาง เช่น คนขับรถไฟ ขับรถโดยสารประจำทางต่างจังหวัด กัปตันเครื่องบิน หรือเรือ การเดินทางเป็นอาชีพ*
  *อายะตุลลอฮฺ อะลี คอเมเนอี ผู้ที่อาชีพของเขาอยู่ในการเดินทาง เหมือนกับผู้ที่มีอาชีพเดินทาง (อิซติฟตาอาต เล่ม 1 หน้า 185 คำถามที่ 651) ผู้ที่การเดินทางคือเบื้องต้นสำหรับอาชีพของตน ซึ่งภายใน 10 วันต้องเดินทาง 1 ครั้งไปยังสถานที่ทำงานของตน ดังนั้น ระหว่างทางต้องนะมาซเต็มและศีลอดถูกต้อง (หน้า 189 คำถามที่ 651) การเดินทางเพื่อไปศึกษาไม่ถือว่าเป็นการเดินทางเพื่ออาชีพ (อิสติฟตาอาต เล่มที่ 1 หน้าที่ 196 คำถามที่ 669)
  5. ผู้ที่การเดินทางฮะรอม เช่น การเดินทางอันเหตุสร้างความยากลำบากแก่บิดา มารดา[4]
  สถานที่เหล่านี้ต้องนะมาซเต็ม
  1. บ้านเกิดเมืองนอน
  2. สถานที่ซึ่งตั้งใจอยู่ที่นั่นเป็นเวลา 10 วัน
  3. พักอยู่ในสถานที่หนึ่ง 30 วัน แต่ยังสงสัยว่าจะอยู่ต่อไปหรือไม่ หมายถึง ไม่รู้ว่าจะอยู่หรือจะไปจนกระทั่งถึง 30 วันผ่านไปก็ยังตัดสินใจไม่ได้และยังไม่ได้ไปที่อื่น กรณีนี้หลังจาก 30 วันไปแล้ว ต้องนะมาซเต็ม[5]
  บ้านเกิดเมืองนอนหมายถึงที่ไหน
  1. บ้านเกิดเมืองนอนหมายถึงสถานที่ (อาจเป็นจังหวัดหรือเมือง) ซึ่งบุคคลหนึ่งได้เลือกเป็นเป็นที่อยู่อาศัย บางครั้งตนอาจเกิด ณ ที่นั่นเป็นบ้านพ่อบ้านแม่ หรือบางครั้งแค่เลือกเป็นที่อยู่อาศัยเท่านั้น *[6]
  อายะตุลลอฮฺอะลีคอเมเนอี เงื่อนไขการเดินทาง การถือเป็นบ้านเกิด หรือการตั้งใจอยู่ ณ ที่นั้นเป็นเวลา 10 วัน ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างเมืองใหญ่และเมืองเล็ก  (อิสติฟตาอาต เล่มที่ 1 หน้าที่ 215 คำถามที่723)
  2. ถ้าหากไม่ตั้งใจที่จะอยู่ที่อื่นถาวรซึ่งไม่ใช่บ้านเกิดของตน ไม่ถือว่าที่นั้นเป็นบ้านของตน[7]
  3. ถ้าตั้งใจจะอยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่บ้านเกิดของตนสักระยะหนึ่ง หลังจากนั้นจะย้ายไปอยู่ที่อื่น ไม่ถือว่าที่นั่นเป็นบ้านของตน เช่น นักศึกษาอาศัยอยู่ในเมืองหนึ่งเพื่อทำศึกษา[8]
  4.ถ้าไม่ตั้งใจที่จะอาศัยอยู่ ณ ที่หนึ่งถาวร แต่ได้อยู่ที่นั่นนานจนกระทั่งชาวบ้านถือว่าเขาเป็นคนที่นั่นไปแล้ว ที่นั่นอยู่ในกฎบ้านของตน[9]
  5.ถ้าเดินทางไปยังเมืองที่เคยเป็นบ้านตนมาก่อนแต่ปัจจุบันได้ย้ายออกไปแล้ว ต้องไม่นะมาซเต็ม ถึงแม้ว่าปัจจุบันยังไม่ได้เลือกที่ใดเป็นที่อยู่อาศัยถาวรสำหรับตนก็ตาม[10]
  6.ผู้ที่เดินทางกลับมายังบ้านเกิดของตน หากได้ยินเสียงอะซานหรือเห็นกำแพงเมือง จำเป็นต้องนะมาซเต็ม[11]
  เจตนาที่จะพัก 10 วัน
  1. ถ้าผู้เดินทางตั้งใจที่จะพัก ณ ที่หนึ่งเป็นเวลา 10 วัน ถ้าอยู่มากกว่านั้นตราบที่ยังไม่ได้เดินทาง ต้องนะมาซเต็ม และไม่จำเป็นต้องเนียตพักที่นั่น 10 วัน ใหม่อีกครั้ง[12]
  2. ถ้าผู้เดินทางเปลี่ยนใจไม่อยู่ที่นั่น 10 วัน
  – ก่อนที่จะนะมาซเต็มสี่เราะกะอัต ถ้าเปลี่ยนใจ ต้องนะมาซลดจำนวน
  – หลังจากนะมาซเต็มสี่เราะกะอัต ถ้าเปลี่ยนใจตราบที่ยังอยู่ที่นั่นต้องนะมาซเต็ม[13]
  สำหรับผู้เดินทางที่นะมาซเต็ม
  1. ผู้เดินทางที่ไม่รู้ว่าต้องนะมาซลดจำนวน ได้นะมาซเต็ม ถือว่าถูกต้อง
  2. ถ้ารู้เงื่อนไขของการเดินทางแต่ไม่รู้รายละเอียด หรือไม่รู้ว่ากำลังเดินทาง นะมาซที่ทำแล้วต้องทำใหม่[14]
  ไม่ใช่ผู้เดินทางแต่นะมาซลดจำนวน
  บุคคลที่ต้องนะมาซเต็ม แต่ได้ได้นะมาซลดจำนวน ทุกกรณีนะมาซบาฏิล[15]
  [1] เตาฎีฮุลมะซาอิล  ข้อที่ 1272, 1273
  [2] เล่มเดิม ข้อที่ 1321
  [3] เล่มเดิม ข้อที่ 1279
  [4] เตาฏีฮุลมะซาอิล เรื่องนะมาซเดินทาง
  [5] เตาฎีฮุลมะซาอิล  ข้อที่ 1328, 1335, 1353
  [6] เล่มเดิม ข้อที่ 1329
  [7] เล่มเดิม ข้อที่ 1231
  [8] เล่มเดิม ข้อที่ 1330
  [9] เล่มเดิม ข้อที่ 1331
  [10] เล่มเดิม ข้อที่ 1334
  [11] เล่มเดิม ข้อที่ 1319
  [12] เล่มเดิม ข้อที่ 1347
  [13]เล่มเดิม  ข้อที่ 1342
  [14] เล่มเดิม ข้อที่ 1360,1361, 1362
  [15] เล่มเดิม ข้อที่ 1363