แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

Languages
  1. home

  2. article

  3. พระนามของอัลลอฮฺ

พระนามของอัลลอฮฺ

พระนามที่ถูกต้องซึ่งอิสลามใช้สำหรับพระผู้เป็นเจ้าก็คืออัลลอฮฺ “อัลลอฮฺ” มีความหมาย่า “พระผู้สมควรที่จะได้รับคามรักและความภักดียิ่ง” และ “พระผู้ซึ่งบุคคลทั้งปวงแวงหาที่พำนัก” คำนี้โดยทางไวยากรณืภาษาอารบิคเป็นคำที่ดีเลิศโดยแท้จริง มันไม่มีพหูพจน์และคำนามบ่งเพศหญิง ด้วยเหตุนี้เองพระนามนี้จึงสะท้อนให้เห็นความจริงที่ีว่า อัลลอฮฺทรงเอกะแต่เพียงผู้เดียว พระองค์ไม่ทรงมีเพื่อร่่วมงานหรือผู้เทียมเสมอใด ๆ พระนามนี้โดยความจริงมิอาจที่จะถูกแปลได้ด้วยคำว่า “พระผู้เป็นเจ้า” เพราะคำว่าพระผู้เป็นเจ้าอาจถูกใช้หรืออาจถูกเปลี่ยนไปสู่คำว่า “เทพเจ้า” หรือ “เทพธิดา” ได้
พระนามอีกสองพระนามที่ถูกใช้อยู่เสมอก็คือ อัร-เราะฮฺมาน และ อัร-รอฮีม
อัร-เราะฮฺมาน แสดงถึงว่า อัลลอฮฺทรงเมตตาปรานียิ่งความเตตาปรานีของพระองค์ห้อมล้อมและอบอวลอยู่ในทุกสิ่งสรรพในมหาจักรวาล โดยปราศจากความแตกต่างใด ๆ ด้วยเหตุผลแห่งความเชื่อหรือความศรัทธา พระองค์ทรงสร้าง ทรงก่อให้เกิดและทรงบำรุงเลี้ยงทุกสิ่งสรรพและมนุษย์ทุกผู้ทุกนาม ไม่ว่าเขาจะเป็นมุสลิมหรือผู้ปฏิเสธ
อัร-เราะฮีม หมายถึง ความเมตตากรุณาแห่งอัลลอฮฺ ในวันแห่งการตัดสินจะมีให้ต่อบรรดาผู้ศรัทธาที่แท้จริงเท่านั้น ส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธ และพวกสับปลับจะถูกทอดทิ้ง
เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า พระนามทั้งสองนั้นแสดงถึงลักษณะแตกต่างของความเมตตาปรานี แห่งพระผู้เป็นเจ้า ความเมตตาปรานีของพระองค์ในภพนี้ได้ถูกแสดงไว้ด้วย อัร-เราะฮฺมาน และความเมตตากรุณาของพระองค์ในภพหน้าถูกแสดงไว้ด้วยคำว่า อัร-เราะฮีม
พระนามอันงดงามของอัลลอฮฺ
1. อัลลอฮฺ หมายถึง นามที่ถูกต้องของพระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงเป็นเอกะ
2. อัร-เราะฮฺมาน หมายถึง พระผู้ทรงเมตตา
3. อัร-เราะฮีม หมายถึง พระผู้ทรงปรานียิ่ง
4. อัล-มะลิก หมายถึง พระผู้ทรงเป็นประมุขสูงสุด
5. อัส-สลาม หมายถึง พระผู้ทรงไว้ซึ่งสันติ
6. อัล-มุอฺมิน หมายถึง พระผู้ทรงเป็นที่ไว้ใจ
7. อัล-มุฮีน หมายถึง พระผู้ทรงพิทักษ์
8. อัล-อะซีซ หมายถึง พระผู้ทรงอำนาจยิ่ง
9. อัล-กุดดูส หมายถึง พระผู้ทรงบริสุทธิ์ ผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง
10. อัล-ญับบาร หมายถึง พระผู้ทรงอำนาจสูงสุด
11. อัล-มุตะกับบิร หมายถึง พระผู้ทรงสง่างาม
12. อัล-คอลิก หมายถึง พระผู้ทรงสร้าง
13. อัล-บารี หมายถึง พระผู้ทรงสร้างสรรค์
14. อัล-มุเซาวิร หมายถึง พระผู้ทรงออกแบบอันเลอเลิศ
15. อัล-ฆอฟฟาร หมายถึง พระผู้ทรงอภัยเสมอ
16. อัล-เกาะฮาร หมายถึง พระผู้ทรงเดชานุภาพ พระผู้ทรงปราบดา
17. อัล-วะฮาบ หมายถึง พระผู้ทรงประทาน
18. อัร-เราะซาก หมายถึง พระผู้ทรงประทานเครื่องยังชีพ ผู้ทรงบำรุงเลี้ยง
19. อัล-ฟัตตาฮฺ หมายถึง พระผู้ทรงเปิดทาง ผู้ทรงพิชิต
20. อัล-อะลีม หมายถึง พระผู้ทรงรอบรู้ ผู้ทรงรู้แจ้ง
21. อัล-กอบิฎ หมายถึง พระผู้ทรงรวบรวม
22. อัล-บาสิฏ หมายถึง พระผู้ทรงขยายให้กว้าง
23. อัล-คอฟิฎ หมายถึง พระผู้ทรงสุภาพ
24. อัร-รอฟิอ์ หมายถึง พระผู้ทรงก่อเกิด
25. อัล-มุซิล หมายถึง พระผู้ทรงปราบดา
26. อัล-มุอิซ หมายถึง พระผู้ทรงสูงเลิศ
27. อัซ-ซะมิอ์ หมายถึง พระผู้ทรงสดับฟังในทุกสิ่งสรรพ ผู้ทรงได้ยิน
28. อัล-บะซีร หมายถึง พระผู้ทรงเห็นในทุกสิ่งสรรพ
29. อัล-ฮุกม์ หมายถึง พระผู้ทรงพิพากษา
30. อัล-อัดล์ หมายถึง พระผู้ทรงเที่ยงธรรม
31. อัล-ละฏีฟ หมายถึง พระผู้ทรงกรุณายิ่ง
32. อัล-เคาะบีร หมายถึง พระผู้ทรงสัพพัญญู
33. อัล-ฮะลีม หมายถึง พระผู้ทรงผ่อนปรน
34. อัล-อะซีม หมายถึง พระผู้ทรงยิ่งใหญ่ ผู้ทรงอนันต์
35. อัล-เฆาะฟูร หมายถึง พระผู้ทรงให้อภัยเสมอ
36. อัช-ชุกูร หมายถึง พระผู้ทรงค่าแก่การขอบคุณ
37. อัล-อะลี หมายถึง พระผู้ทรงสูงศักดิ์
38. อัล-กะบีร หมายถึง พระผู้ทรงยิ่งใหญ่
39. อัล-ฮะฟีซ หมายถึง พระผู้ทรงปกป้อง
40. อัล-มุกีต หมายถึง พระผู้ทรงบำรุงเลี้ยง
41. อัล-ฮะซีบ หมายถึง พระผู้ทรงคำนวณนับ
42. อัล-ญะลีล หมายถึง พระผู้ทรงเกียรติสูงส่ง
43. อัล-กะรีม หมายถึง พระผู้ทรงอารีเสมอ
44. อัร-เราะกีบ หมายถึง พระผู้ทรงคุ้มครอง
45. อัล-มุญิบ หมายถึง พระผู้ทรงตอบสนอง
46. อัล-วาซิอ์ หมายถึง พระผู้ทรงกว้างไพศาล ผู้ทรงมั่งมี
47. อัล-ฮะกีม หมายถึง พระผู้ทรงรอบรู้
48. อัล-วุดูด หมายถึง พระผู้ทรงค่าแก่ความรัก
49. อัล-มะญีด หมายถึง พระผู้ทรงประเสริฐสุด ผู้ทรงศักดิ์
50. อัล-มาญิด หมายถึง พระผู้ทรงบารมียิ่ง
51. อัล-บาอิซ หมายถึง พระผู้ทรงบันดาลการฟื้นคืนชีพ
52. อัช-ชะฮีด หมายถึง พระผู้ทรงเป็นพยาน
53. อัล-ฮัก หมายถึง พระผู้ทรงไว้ซึ่งความจริงแท้ ผู้ทรงสัจจะ
54. อัล-วะกีล หมายถึง พระผู้ทรงดูแล
55. อัล-เกาะวี หมายถึง พระผู้ทรงศักดา
56. อัล-มะตีน หมายถึง พระผู้ทรงพละอำนาจ
57. อัล-วะลี หมายถึง พระผู้ทรงพิทักษ์คุ้มครอง
58. อัล-ฮะมีด หมายถึง พระผู้ทรงค่าแก่การแซ่ซ้องสรรเสริญ
59. อัล-มุฮฺซี หมายถึง พระผู้ทรงนับคำนวณ
60. อัล-มุบดี หมายถึง พระผู้ทรงก่อการเริ่มต้น พระผู้ทรงสร้างสรรค์
61. อัล-มุอีด หมายถึง พระผู้ทรงบันดาลการฟื้นคืนชีพ
62. อัล-มุฮฺยี หมายถึง พระผู้ทรงประทานชีวิต
63. อัล-มุมีต หมายถึง พระผู้ทรงนำมาซึ่งความตาย
64. อัล-ฮัยยุ หมายถึง พระผู้ทรงดำรงอยู่นิรันดร
65. อัล-กอยยูม หมายถึง พระผู้ทรงยืนหยัด ผู้ทรงอุบัติด้วยตนเอง
66. อัล-วาฮิด หมายถึง พระผู้ทรงเอกะ
67. อัล-อะฮัด หมายถึง พระผู้ทรงเอกภาพ
68. อัซ-เซาะมัด หมายถึง พระผู้ทรงเป็นที่พึ่ง ผู้ทรงบูรณภาพ
69. อัล-กอดิร หมายถึง พระผู้ทรงอำนาจทุกทาง
70. อัล-มุกตะดิร หมายถึง พระผู้ทรงศักดาทั้งมวล
71. อัล-มุก็อดดัม หมายถึง พระผู้ทรงมีอยู่ดั้งเดิม
72. อัล-มุอัคคิร หมายถึง พระผู้ทรงอยู่เบื้องหลัง
73. อัล-เอาวัล หมายถึง พระผู้ทรงดำรงอยู่แรกสุด ผู้ทรงเป็นองค์แรก
74. อัล-อาคิร หมายถึง พระผู้ทรงดำรงอยู่ท้ายสุด ผู้ทรงเป็นองค์สุดท้าย
75. อัซ-ซอฮิร หมายถึง พระผู้ทรงประจักษ์แจ้ง
76. อัล-บาฏิน หมายถึง พระผู้ทรงเร้นลับ
77. อัล-เมาลา หมายถึง พระผู้ทรงเป็นจอมราชันเหนือทุกสิ่งสรรพ
78. อัล-มุตะอาลี หมายถึง พระผู้ทรงสูงส่งสุด
79. อัล-บาร หมายถึง พระผู้ทรงเกื้อกูล
80. อัต-เตาวาบ หมายถึง พระผู้ทรงลุแก่โทษ ผู้ทรงอภัยเสมอ
81. อัล-มุนตะกิม หมายถึง พระผู้ทรงชำระบัญชี ผู้ทรงลงโทษ
82. อัล-อัฟวุ หมายถึง พระผู้ทรงเปี่ยมล้นด้วยการอภัยโทษ
83. อัร-เราะอูฟ หมายถึง พระผู้ทรงเปี่ยมล้นด้วยเวทนาสงสาร
84. อัล-มาลิกุลมุลก์ หมายถึง พระผู้ทรงเป็นจอมจักรพรรดิแห่งราชอาณาจักร
85. อัล-ซุลญะลาลิวัลอิกรอม หมายถึง พระผู้ทรงเป็นเจ้าแห่งบารมีและพระเกียรติอันสูงสุด
86. อัล-มุกสิฏ หมายถึง พระผู้ทรงเปี่ยมด้วยความยุติธรรม
87. อัล-ญามิอ์ หมายถึง พระผู้ทรงรวมรวม (ในวันแห่งการตัดสิน)
88. อัล-ฆอนี หมายถึง พระผู้ทรงมั่งคั่ง ผู้ทรงบูรณภาพในตนเอง
89. อัล-มุฆนีย์ หมายถึง พระผู้ทรงประทานความไพบูลย์
90. อัล-มานิอ์ หมายถึง พระผู้ทรงห้ามปราม ผู้ทรงขัดขวาง
91. อัฎ-ฎ็อร หมายถึง พระผู้ทรงมาซึ่งความทุกข์ยาก
92. อัล-นาฟิอ์ หมายถึง พระผู้ทรงคุณประโยชน์
93. อัน-นูร หมายถึง พระผู้ทรงรัศมี (แห่งความสว่างทั้งมวล)
94. อัล-ฮาดีย์ หมายถึง พระผู้ทรงชี้นำทาง
95. อัล-บะดีอ์ หมายถึง พระผู้ทรงสร้างสรรค์โดยปราศจากแบบ
96. อัล-บากีย์ หมายถึง พระผู้ทรงนิรันดร
97. อัล-วาริซ หมายถึง พระผู้ทรงสืบทอด ผู้ทรงถ่ายแบบอันดีงามแด่มนุษย์
98. อัร-เราะชีด หมายถึง พระผู้ทรงชี้นำทาง
99. อัซ-ซุบูร หมายถึง พระผู้ทรงขันติธรรม