แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. article

  3. พระนามของอัลลอฮฺ

  พระนามของอัลลอฮฺ

  Rate this post

  พระนามที่ถูกต้องซึ่งอิสลามใช้สำหรับพระผู้เป็นเจ้าก็คืออัลลอฮฺ “อัลลอฮฺ” มีความหมาย่า “พระผู้สมควรที่จะได้รับคามรักและความภักดียิ่ง” และ “พระผู้ซึ่งบุคคลทั้งปวงแวงหาที่พำนัก” คำนี้โดยทางไวยากรณืภาษาอารบิคเป็นคำที่ดีเลิศโดยแท้จริง มันไม่มีพหูพจน์และคำนามบ่งเพศหญิง ด้วยเหตุนี้เองพระนามนี้จึงสะท้อนให้เห็นความจริงที่ีว่า อัลลอฮฺทรงเอกะแต่เพียงผู้เดียว พระองค์ไม่ทรงมีเพื่อร่่วมงานหรือผู้เทียมเสมอใด ๆ พระนามนี้โดยความจริงมิอาจที่จะถูกแปลได้ด้วยคำว่า “พระผู้เป็นเจ้า” เพราะคำว่าพระผู้เป็นเจ้าอาจถูกใช้หรืออาจถูกเปลี่ยนไปสู่คำว่า “เทพเจ้า” หรือ “เทพธิดา” ได้
  พระนามอีกสองพระนามที่ถูกใช้อยู่เสมอก็คือ อัร-เราะฮฺมาน และ อัร-รอฮีม
  อัร-เราะฮฺมาน แสดงถึงว่า อัลลอฮฺทรงเมตตาปรานียิ่งความเตตาปรานีของพระองค์ห้อมล้อมและอบอวลอยู่ในทุกสิ่งสรรพในมหาจักรวาล โดยปราศจากความแตกต่างใด ๆ ด้วยเหตุผลแห่งความเชื่อหรือความศรัทธา พระองค์ทรงสร้าง ทรงก่อให้เกิดและทรงบำรุงเลี้ยงทุกสิ่งสรรพและมนุษย์ทุกผู้ทุกนาม ไม่ว่าเขาจะเป็นมุสลิมหรือผู้ปฏิเสธ
  อัร-เราะฮีม หมายถึง ความเมตตากรุณาแห่งอัลลอฮฺ ในวันแห่งการตัดสินจะมีให้ต่อบรรดาผู้ศรัทธาที่แท้จริงเท่านั้น ส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธ และพวกสับปลับจะถูกทอดทิ้ง
  เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า พระนามทั้งสองนั้นแสดงถึงลักษณะแตกต่างของความเมตตาปรานี แห่งพระผู้เป็นเจ้า ความเมตตาปรานีของพระองค์ในภพนี้ได้ถูกแสดงไว้ด้วย อัร-เราะฮฺมาน และความเมตตากรุณาของพระองค์ในภพหน้าถูกแสดงไว้ด้วยคำว่า อัร-เราะฮีม
  พระนามอันงดงามของอัลลอฮฺ
  1. อัลลอฮฺ หมายถึง นามที่ถูกต้องของพระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงเป็นเอกะ
  2. อัร-เราะฮฺมาน หมายถึง พระผู้ทรงเมตตา
  3. อัร-เราะฮีม หมายถึง พระผู้ทรงปรานียิ่ง
  4. อัล-มะลิก หมายถึง พระผู้ทรงเป็นประมุขสูงสุด
  5. อัส-สลาม หมายถึง พระผู้ทรงไว้ซึ่งสันติ
  6. อัล-มุอฺมิน หมายถึง พระผู้ทรงเป็นที่ไว้ใจ
  7. อัล-มุฮีน หมายถึง พระผู้ทรงพิทักษ์
  8. อัล-อะซีซ หมายถึง พระผู้ทรงอำนาจยิ่ง
  9. อัล-กุดดูส หมายถึง พระผู้ทรงบริสุทธิ์ ผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง
  10. อัล-ญับบาร หมายถึง พระผู้ทรงอำนาจสูงสุด
  11. อัล-มุตะกับบิร หมายถึง พระผู้ทรงสง่างาม
  12. อัล-คอลิก หมายถึง พระผู้ทรงสร้าง
  13. อัล-บารี หมายถึง พระผู้ทรงสร้างสรรค์
  14. อัล-มุเซาวิร หมายถึง พระผู้ทรงออกแบบอันเลอเลิศ
  15. อัล-ฆอฟฟาร หมายถึง พระผู้ทรงอภัยเสมอ
  16. อัล-เกาะฮาร หมายถึง พระผู้ทรงเดชานุภาพ พระผู้ทรงปราบดา
  17. อัล-วะฮาบ หมายถึง พระผู้ทรงประทาน
  18. อัร-เราะซาก หมายถึง พระผู้ทรงประทานเครื่องยังชีพ ผู้ทรงบำรุงเลี้ยง
  19. อัล-ฟัตตาฮฺ หมายถึง พระผู้ทรงเปิดทาง ผู้ทรงพิชิต
  20. อัล-อะลีม หมายถึง พระผู้ทรงรอบรู้ ผู้ทรงรู้แจ้ง
  21. อัล-กอบิฎ หมายถึง พระผู้ทรงรวบรวม
  22. อัล-บาสิฏ หมายถึง พระผู้ทรงขยายให้กว้าง
  23. อัล-คอฟิฎ หมายถึง พระผู้ทรงสุภาพ
  24. อัร-รอฟิอ์ หมายถึง พระผู้ทรงก่อเกิด
  25. อัล-มุซิล หมายถึง พระผู้ทรงปราบดา
  26. อัล-มุอิซ หมายถึง พระผู้ทรงสูงเลิศ
  27. อัซ-ซะมิอ์ หมายถึง พระผู้ทรงสดับฟังในทุกสิ่งสรรพ ผู้ทรงได้ยิน
  28. อัล-บะซีร หมายถึง พระผู้ทรงเห็นในทุกสิ่งสรรพ
  29. อัล-ฮุกม์ หมายถึง พระผู้ทรงพิพากษา
  30. อัล-อัดล์ หมายถึง พระผู้ทรงเที่ยงธรรม
  31. อัล-ละฏีฟ หมายถึง พระผู้ทรงกรุณายิ่ง
  32. อัล-เคาะบีร หมายถึง พระผู้ทรงสัพพัญญู
  33. อัล-ฮะลีม หมายถึง พระผู้ทรงผ่อนปรน
  34. อัล-อะซีม หมายถึง พระผู้ทรงยิ่งใหญ่ ผู้ทรงอนันต์
  35. อัล-เฆาะฟูร หมายถึง พระผู้ทรงให้อภัยเสมอ
  36. อัช-ชุกูร หมายถึง พระผู้ทรงค่าแก่การขอบคุณ
  37. อัล-อะลี หมายถึง พระผู้ทรงสูงศักดิ์
  38. อัล-กะบีร หมายถึง พระผู้ทรงยิ่งใหญ่
  39. อัล-ฮะฟีซ หมายถึง พระผู้ทรงปกป้อง
  40. อัล-มุกีต หมายถึง พระผู้ทรงบำรุงเลี้ยง
  41. อัล-ฮะซีบ หมายถึง พระผู้ทรงคำนวณนับ
  42. อัล-ญะลีล หมายถึง พระผู้ทรงเกียรติสูงส่ง
  43. อัล-กะรีม หมายถึง พระผู้ทรงอารีเสมอ
  44. อัร-เราะกีบ หมายถึง พระผู้ทรงคุ้มครอง
  45. อัล-มุญิบ หมายถึง พระผู้ทรงตอบสนอง
  46. อัล-วาซิอ์ หมายถึง พระผู้ทรงกว้างไพศาล ผู้ทรงมั่งมี
  47. อัล-ฮะกีม หมายถึง พระผู้ทรงรอบรู้
  48. อัล-วุดูด หมายถึง พระผู้ทรงค่าแก่ความรัก
  49. อัล-มะญีด หมายถึง พระผู้ทรงประเสริฐสุด ผู้ทรงศักดิ์
  50. อัล-มาญิด หมายถึง พระผู้ทรงบารมียิ่ง
  51. อัล-บาอิซ หมายถึง พระผู้ทรงบันดาลการฟื้นคืนชีพ
  52. อัช-ชะฮีด หมายถึง พระผู้ทรงเป็นพยาน
  53. อัล-ฮัก หมายถึง พระผู้ทรงไว้ซึ่งความจริงแท้ ผู้ทรงสัจจะ
  54. อัล-วะกีล หมายถึง พระผู้ทรงดูแล
  55. อัล-เกาะวี หมายถึง พระผู้ทรงศักดา
  56. อัล-มะตีน หมายถึง พระผู้ทรงพละอำนาจ
  57. อัล-วะลี หมายถึง พระผู้ทรงพิทักษ์คุ้มครอง
  58. อัล-ฮะมีด หมายถึง พระผู้ทรงค่าแก่การแซ่ซ้องสรรเสริญ
  59. อัล-มุฮฺซี หมายถึง พระผู้ทรงนับคำนวณ
  60. อัล-มุบดี หมายถึง พระผู้ทรงก่อการเริ่มต้น พระผู้ทรงสร้างสรรค์
  61. อัล-มุอีด หมายถึง พระผู้ทรงบันดาลการฟื้นคืนชีพ
  62. อัล-มุฮฺยี หมายถึง พระผู้ทรงประทานชีวิต
  63. อัล-มุมีต หมายถึง พระผู้ทรงนำมาซึ่งความตาย
  64. อัล-ฮัยยุ หมายถึง พระผู้ทรงดำรงอยู่นิรันดร
  65. อัล-กอยยูม หมายถึง พระผู้ทรงยืนหยัด ผู้ทรงอุบัติด้วยตนเอง
  66. อัล-วาฮิด หมายถึง พระผู้ทรงเอกะ
  67. อัล-อะฮัด หมายถึง พระผู้ทรงเอกภาพ
  68. อัซ-เซาะมัด หมายถึง พระผู้ทรงเป็นที่พึ่ง ผู้ทรงบูรณภาพ
  69. อัล-กอดิร หมายถึง พระผู้ทรงอำนาจทุกทาง
  70. อัล-มุกตะดิร หมายถึง พระผู้ทรงศักดาทั้งมวล
  71. อัล-มุก็อดดัม หมายถึง พระผู้ทรงมีอยู่ดั้งเดิม
  72. อัล-มุอัคคิร หมายถึง พระผู้ทรงอยู่เบื้องหลัง
  73. อัล-เอาวัล หมายถึง พระผู้ทรงดำรงอยู่แรกสุด ผู้ทรงเป็นองค์แรก
  74. อัล-อาคิร หมายถึง พระผู้ทรงดำรงอยู่ท้ายสุด ผู้ทรงเป็นองค์สุดท้าย
  75. อัซ-ซอฮิร หมายถึง พระผู้ทรงประจักษ์แจ้ง
  76. อัล-บาฏิน หมายถึง พระผู้ทรงเร้นลับ
  77. อัล-เมาลา หมายถึง พระผู้ทรงเป็นจอมราชันเหนือทุกสิ่งสรรพ
  78. อัล-มุตะอาลี หมายถึง พระผู้ทรงสูงส่งสุด
  79. อัล-บาร หมายถึง พระผู้ทรงเกื้อกูล
  80. อัต-เตาวาบ หมายถึง พระผู้ทรงลุแก่โทษ ผู้ทรงอภัยเสมอ
  81. อัล-มุนตะกิม หมายถึง พระผู้ทรงชำระบัญชี ผู้ทรงลงโทษ
  82. อัล-อัฟวุ หมายถึง พระผู้ทรงเปี่ยมล้นด้วยการอภัยโทษ
  83. อัร-เราะอูฟ หมายถึง พระผู้ทรงเปี่ยมล้นด้วยเวทนาสงสาร
  84. อัล-มาลิกุลมุลก์ หมายถึง พระผู้ทรงเป็นจอมจักรพรรดิแห่งราชอาณาจักร
  85. อัล-ซุลญะลาลิวัลอิกรอม หมายถึง พระผู้ทรงเป็นเจ้าแห่งบารมีและพระเกียรติอันสูงสุด
  86. อัล-มุกสิฏ หมายถึง พระผู้ทรงเปี่ยมด้วยความยุติธรรม
  87. อัล-ญามิอ์ หมายถึง พระผู้ทรงรวมรวม (ในวันแห่งการตัดสิน)
  88. อัล-ฆอนี หมายถึง พระผู้ทรงมั่งคั่ง ผู้ทรงบูรณภาพในตนเอง
  89. อัล-มุฆนีย์ หมายถึง พระผู้ทรงประทานความไพบูลย์
  90. อัล-มานิอ์ หมายถึง พระผู้ทรงห้ามปราม ผู้ทรงขัดขวาง
  91. อัฎ-ฎ็อร หมายถึง พระผู้ทรงมาซึ่งความทุกข์ยาก
  92. อัล-นาฟิอ์ หมายถึง พระผู้ทรงคุณประโยชน์
  93. อัน-นูร หมายถึง พระผู้ทรงรัศมี (แห่งความสว่างทั้งมวล)
  94. อัล-ฮาดีย์ หมายถึง พระผู้ทรงชี้นำทาง
  95. อัล-บะดีอ์ หมายถึง พระผู้ทรงสร้างสรรค์โดยปราศจากแบบ
  96. อัล-บากีย์ หมายถึง พระผู้ทรงนิรันดร
  97. อัล-วาริซ หมายถึง พระผู้ทรงสืบทอด ผู้ทรงถ่ายแบบอันดีงามแด่มนุษย์
  98. อัร-เราะชีด หมายถึง พระผู้ทรงชี้นำทาง
  99. อัซ-ซุบูร หมายถึง พระผู้ทรงขันติธรรม