แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

Languages
  1. home

  2. article

  3. มนุษย์เพศหญิงที่ถูกสร้างมาจากชาย

มนุษย์เพศหญิงที่ถูกสร้างมาจากชาย

มนุษย์คนแรกคือ อาดัม  อัลลอฮฺได้สร้างอาดัมมาจากดินตามที่ได้กล่าวมาในตอนแรก และอาดัมเป็นต้นตระกูลของมนุษย์ทุกคน อาดัมเป็นมนุษย์เพศชายหรือเพศพ่อ และการที่มนุษย์แพร่ขยายจำนวนมหาศาลจนถึงทุกวันนี้จะต้องมีทั้งเพศพ่อและเพศแม่
มนุษย์เพศพ่อคนแรก คือ อาดัม และอาดัมอัลลอฮฺได้บังเกิดขึ้นจากดินมนุษย์เพศแม่ คือใคร และมาจากไหน
อัลลอฮได้ตรัสในอัลกุรอาน สูเราะห์ อัน-นิซาอฺ อายัตที่ 1 ว่า
ความว่า : มนุษยชาติทั้งหลาย! จงยำเกรงพระเจ้าของพวกเจ้าที่ได้บังเกิดพวกเจ้ามาจากชีวิตหนึ่ง  และได้ทรงบังเกิดจากชีวิตนั้นซึ่งคู่ครองของเขา  และได้ทรงให้แพร่สะพัดไปจากทั้งสองนั้น ซึ่งบรรดาชายและบรรดาหญิงอันมากมาย   (อัลกุรอาน สูเราะห์ อัน-นิสาอฺ 4/1)
จากอายัตทำให้เข้าใจว่า มนุษย์มาจากชีวิตเดียวเท่านั้น คือ อาดัม และจากชีวิตอาดัมถูกสร้างชีวิตใหม่อีกชีวิตหนึ่งเป็นคู่ครองของอาดัม นั้นคือ ฮาวา  และจากทั้งอาดัมที่เป็นชาย และฮาวาที่เป็นหญิง แพร่ลูกหลานทั้งชายและหญิงมากมายเกินที่จะนับได้
ความว่า : มีรายงานจากอิบนุอับบาส จากอิบนุมัสอูด ว่า บรรดาเศาะฮาบะห์กล่าวว่า: อิบลิสถูกนำออกจากสวรรค์ และให้อาดัมอยู่ในสวรรค์แทน เขาเดินอยู่ในสวรรค์อย่างโดดเดียว ไม่มีภรรยาที่จะร่วมอยู่ด้วย และเขาได้นอนหลับ ตื่นขึ้นมาก็เห็นสตรีอยู่เหนือศีรษะเขา ซึ่งอัลลอฮฺได้สร้างมาจากกระดูกซี่โครงของเขา..
ความว่า : รายงานจากอะบีฮุร็อยรอฮฺ(รอฎีฯ) รซูลุลอฮฺ(ศอลฯ)ได้กล่าวว่า “พวกเจ้าจงตักเตือนสตรี(ด้วยดี) แท้จริงสตรีบังเกิดขึ้นจากกระดูกซี่โครง ถ้าเจ้างอซี่โครงก็จะยิ่งงอ ถ้าเจ้าทำให้มันตรงก็จะหัก ถ้าเจ้าทิ้งไว้ก็จะงอ ดังนั้นจงตักเตือนสตรี(ด้วยดี)” (รายงานโดย อัล-บุคอรีย์/3331)
มุฮำหมัด อิบนุ อิสฮาก กล่าวว่า มีรายงานจากอิบนุอับบาส ว่า ฮาวาถูกสร้างขึ้นจากซี่โครงที่สั้นที่สุดข้างซ้าย มันอ่อนและถูกทดแทนด้วยเนื้อ
นักอรรถาธิบายบางท่านให้ความเห็นว่า ฮาวาถูกสร้างมาจากซี่โครงของอาดัม ทำให้ซี่โครงของอาดัมมีน้อยกว่าซี่โครงของฮาวา เรื่องนี้ไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเป็นจริง
อิมาม ฟัครุดดีน อัร-รอซี ได้กล่าวในหนังสืออรรถาธิบายอัลกุรอาน(ตัฟซีร) “مفايتح الغيب ” ของท่าน ว่า  “คนที่ว่าซี่โครงด้านซ้ายมีน้อยกว่าซี่โครงด้านขวาเพราะถูกเอาไป(สร้างฮาวา) เป็นสิ่งที่ผิดจากความจริงทั้งจากการสัมผัสและการศึกษาโดยการผ่าตัด”
ดังนั้นซี่โครงคนเราไม่ว่าชายหรือหญิงจะมีจำนวนเท่ากัน และข้างซ้ายกับข้างขวาก็จะเท่ากัน
จากหลักฐานที่มาจากอัลกุรอานและหะดีษที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้เกิดคำถามขึ้นมาว่า
ทำไมต้องสร้างผู้หญิงจากผู้ชาย ทำไมไม่เป็นชายมาจากหญิง !!!?
ไมต้องสร้างมาจากกระดูกซี่โครง !!!?
คำถามลักษณะนี้เป็นเรื่องที่ยากมากที่จะหาคำตอบได้ นอกจากคำตอบนั้นมีบันทึกไว้ในอัลกุรอานหรือหะดีษนบี หรือมีสัญญาณบ่งบอกสู่การหาคำตอบเหล่านั้น แต่ถึงกระนั้นก็ตาม ด้วยความก้าวหน้าของวิทยาการสมัยใหม่ หรือหลังที่ได้มีการค้นพบกล้องที่สามารถขยายอนุภาคเล็กๆให้มองเห็นรายละเอียดได้ ทำให้มนุษย์มีความรู้ใหม่ๆ และความรู้นั้นก็สามารถที่จะอธิบายสิ่งเร้นลับบางอย่างที่เกิดกับตัวมนุษย์เองได้
สำหรับตอบคำถามแรก ทำไมต้องสร้างผู้หญิงจากผู้ชาย ทำไมไม่เป็นชายมาจากหญิง !!!?
เมื่อร้อยกว่าปีนักวิทยาศาสตร์ได้ประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ที่มีกำลังขยายมาก และได้ค้นพบแถบที่อยู่ในนิวเคลียสของเซลล์มนุษย์ จำนวน 46 แถบ เรียกว่า โครโมโซม (Chromosome)
โครโมโซมมีโครงสร้างแบบง่าย ๆ คือ ประกอบด้วยโมเลกุลของ DNA ซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นวงกลมยืดยาวออกคล้ายเส้นใยเล็กสานกันคล้ายร่างแหอยู่ในนิวเคลียสซึ่งเรียกว่า โครมาทิน (chromatin) โครโมโซมประกอบด้วย 2 โครมาทิดที่เหมือนกัน  โครมาทิดทั้งสองมีส่วนที่ติดกัน
โครโมโซมแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
1.  ออโตโซม(autosome) คือ โครโมโซมที่ควบคุมลักษณะต่าง ๆ ของร่างกาย มี 22 คู่ 44 แท่ง
2.  โครโมโซมเพศ (sex chromosome) เป็นโครโมโซมที่ทำหน้าที่ กำหนดเพศ ได้แก่ โครโมโซม X และโครโมโซม Y
ถ้าเพศหญิงจะเป็นโครโมโซมคือ XX เพศชายคือ XY โครโมโซม X จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าโครโมโซม Y มาก กล่าว คือ
เพศชาย มีออโตโซม 44 แท่ง กับโครโมโซม x และโครโมโซม y คือ 22 + x กับ 22 + y
เพศหญิง มีออโตโซม 44 แท่ง กับโครโมโซม x อีกคู่หนึ่ง คือ 22 + x
โครโมโซมที่จัดเรียง เป็น ออโตโซม 22 คู่ และ เป็นโครโมโซมเพศ 1 คู่ (ในกรณีนี้ เป็น XY แสดงถึงเพศชาย)
ดังนั้นผู้ที่สามารถให้กำเนิดเพศหญิงหรือชายได้นั้น คือ ฝ่ายชาย ส่วนฝ่ายหญิงนั้นไม่สามารถที่จะ กำเนิดเพศชายได้นอกจากเพศหญิง  ฮาวาจึงมาจากอาดัม และ ฮาวาเองไม่สามรถที่ที่กำเนิดเพศชายได้โดยขาดฝ่ายชาย
ส่วนคำถามที่สอง ทำไมต้องสร้างมาจากกระดูกซี่โครง !!!?
ทำไมไม่เป็นอวัยวะส่วนอื่น ??
อัลลอฮฺได้ตรัสในอัลกุรอาน ในสูเราะห์ อัล-อะอฺรอฟ อายัตที่ 172 ว่า
ความว่า : และจงรำลึกขณะที่พระเจ้าของเจ้าได้เอาจากลูกหลานของอาดัม ซึ่งลูก ๆ ของพวกเขาจากหลังของพวกเขา (อัลกุรอาน 7/172)
หมายถึงหลังนั้นหมายถึงกระดูกสันหลังที่เชื่อมต่อกับกระดูกซี่โครง
และ สูเราะห์ อัน-นิซาอฺ อายัติที่ 23
ความว่า :  และภรรยาของบุตรพวกเจ้าที่มาจากกระดูกสันหลังของพวกเจ้า
โองการนี้ อัลลอฮฺ ตรัสห้ามแต่งงานกับภรรยาของบุตร แต่นอกจากอัลลอฮฺจะใช้คำว่า أَبْنَاء ซึ่งแปลว่าบุตรแล้วพระองค์ยังย้ำอีกว่า มาจากก้นกบส่วนท้ายของกระดูกสันหลัง นั้นหมายความว่า ต้นต่อของบุตรหลานมาจากส่วนที่เรียกว่า กระดูกสันหลัง
ในสูเราะห์ อัฏ-ฏอริก อายัตที่ 5-7  อัลลอฮฺได้ตรัสว่า
ความว่า : ดังนั้นมนุษย์จงไตร่ตรองดูซิว่าเขาถูกบังเกิดมาจากอะไร?   เขาถูกบังเกิดมาจากน้ำที่พุ่งออกมา มันออกมาระหว่างกระดูกสันหลังและกระดูกหน้าอก (อัลกุรอาน สูเราะห์อัฏ-ฏอริก 86/5-7)
นั้นคือกระดูกซี่โครง และจะกล่าวรายละเอียดในเรื่องนี้ในตอนต่อไป
ความว่า : พระองค์ตรัสว่า กระนั้นก็ตาม อัลลอฮ์จะทรงบังเกิดสิ่งที่พระองค์ประสงค์ เมื่อพระองค์ทรงชี้ขาดงานใดแล้ว? พระองค์ก็เพียงประกาศิตแก่สิ่งนั้นว่า จงเป็นขึ้นเถิด แล้วมันก็จะเป็นขึ้น (อัลกุรอาน สูเราะห์ อาลิ อิมรอน 3/47)