แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. article

  3. มุเฏาะฮิรอต (สิ่งทำความสะอาด)

  มุเฏาะฮิรอต (สิ่งทำความสะอาด)

  Rate this post

  อัลลอฮฺทรงประทานน้ำฝนจากฟากฟ้ามายังสูเจ้า เพื่อชำระสูเจ้าให้สะอาด เพื่อจัดมลทิน และเพทุบายของมารร้ายออกจากสูเจ้า  (อัล-อันฟาล / 11 )
  สิ่งที่เปื้อนนะญิซจะสะอาดได้อย่างไร?
  สิ่งทั้งหลายที่เปื้อนนะญิซสามารถทำให้สะอาดได้ ซึ่งสิ่งที่ใช้ทำความสะอาดนะญิซประกอบด้วย
  1. น้ำ
  2. พื้นดิน
  3. แสงแดด
  4. การแปรสภาพ
  5. การโยกย้าย
  6. การยอมรับอิสลาม
  8. การตาม
  8. การขจัดนะญิซให้หมดไป[1]
  9. การกักขังสัตว์ที่กินนะญิซ (อิสติบรออฺ)
  10. การหายตัวไปของมุสลิม
  1. น้ำ สามารถใช้ชำระล้างสิ่งโสโครก (นะญิซ) ให้สะอาดได้ ซึ่งแบ่งออกเป็นหลายชนิด การเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ ของน้ำจะช่วยทำให้เข้าใจปัญหาที่เกี่ยวข้องกับน้ำได้ดียิ่งขึ้น
  ประเภทของน้ำ
  1. น้ำผสม
  2. น้ำบริสุทธิ์ ได้แก่น้ำฝน น้ำไหล น้ำบ่อ น้ำมีปริมาณกุร และน้ำน้อย
  น้ำผสม (มุดอฟ)  หมายถึงน้ำที่สกัดออกจากสิ่งอื่น เช่น น้ำผลไม้ต่าง ๆ หรือน้ำที่ผสมกับสิ่งอื่นซึ่งไม่สามารถเรียกว่าน้ำได้อีก เช่น น้ำหวาน เป็นต้น
  ส่วนน้ำบริสุทธิ์ หมายถึงน้ำที่ไม่มีสิ่งอื่นเจือปน
  บทบัญญัติเกี่ยวกับน้ำผสม
  1.  ไม่สามารใช้ชำระล้างสิ่งที่เปื้อนนะญิซได้ (มิได้จัดว่าเป็นมุเฏาะฮิร)
  2. เมื่อโดนนะญิซหรือสิ่งที่เปื้อนนะญิซจะกลายเป็นนะญิซทันที ถึงแม้ว่านะญิซจะมีจำนวนเล็กน้อยและสี  กลิ่น หรือรสมิได้เปลี่ยนไปก็ตาม
  3. วูฎูอฺและฆุซลฺกับน้ำนั้นไม่ถูกต้อง[2]
  ประเภทของน้ำบริสุทธิ์
  น้ำบริสุทธิ์  ( มุฏลัก ) หมายถึงน้ำที่มิได้มีสิ่งใดเจือปน
  บางครั้งน้ำอาจไหลออกจากพื้นดิน หรือหลั่งลงมาจากฟากฟ้า หรือไม่ได้ไหลออกจากดินและไม่ได้หลั่งลงมา น้ำที่หลั่งลงมาจากฟากฟ้าเรียกว่า น้ำฝน
  น้ำที่ไหลออกจากพื้นดิน เรียกว่าน้ำไหล น้ำที่ไม่ได้ไหลที่เรียกว่า น้ำบ่อ น้ำที่ไม่ได้ไหลนิ่งอยู่กับเรียกว่า น้ำนิ่ง และน้ำนิ่งถ้ามีจำนวนมากเรียกว่า น้ำกุร ถ้ามีจำนวนน้อยเรียกวา น้ำน้อย
  ปริมาณของน้ำกุร ถ้าบรรจุอยู่ในภาชนะ ๆ  ต้องมีขนาดความกว้าง ยาว และสูง 3.5 คืบ*
  *อายะตุลลอฮฺ อะลี คอเมเนอี  ภาชนะต้องมีขนาดปริมาตรประมาณ  42/7-8คืบ  หรือประมาณ 384 ลิตร
  ถ้าคิดเป็นน้ำหนักประมาณ 377 หรือ 419 กิโลกรัม หรือ 384 ลิตร
  ปริมาณของน้ำน้อย หมายถึงน้ำที่มีปริมาณน้อยกว่า 1 กุร
  เฉพาะน้ำบริสุทธิ์เท่านั้นสามารถชำระล้างสิ่งที่เปื้อนนะญิซได้ แม้ว่าน้ำผสมบางครั้งสามารถล้างสิ่งสกปรกให้สะอาดได้ แต่ไม่สามารถชำระล้างสิ่งที่เปื้อนนะญิซได้เด็ดขาด
  บทบัญญัติเกี่ยวกับน้ำน้อย
  1. ถ้าสิ่งนะญิซไปโดนน้ำน้อยน้ำจะเป็นนะญิซทันที  (โดยไม่มีความแตกต่างว่าเอาน้ำราดลงนะญิซหรือนะญิซได้ตกลงในน้ำ)[3]
  2. ถ้าเทน้ำน้อยจากด้านบนลงบนนะญิซ เฉพาะส่วนที่โดนนะญิซเท่านั้น นะญิซ แต่ส่วนบนที่อยู่เหนือขึ้นไปสะอาด เช่น ราดน้ำจากกระป๋องลงบนสิ่งที่เปื้อนนะญิซ[4]
  3. ถ้าฉีดน้ำน้อยจากข้างล่างขึ้นไปข้างบน ถ้านะญิชไปถึงข้างบนด้านล่างไม่นะญิซ  แต่ถ้านะญิซตกลงมาข้างล่างข้างบนนะญิซด้วยเช่นกัน[5]
  4. ถ้าน้ำกุรหรือน้ำไหลเชื่อมต่อกับน้ำน้อยที่นะญิซและน้ำได้ผสมกัน ถือว่าน้ำน้อยสะอาด เช่น นำภาชนะใส่น้ำน้อยที่นะญิซไปวางไว้ใต้ก๊อกน้ำที่เชื่อมต่อกับน้ำกุร แล้วเปิดน้ำลงไปในภาชนะให้น้ำผสมกัน[6]
  5. ถ้านำน้ำน้อยไปล้างนะญิซโดยราดน้ำลงบนสิ่งที่เปื้อนนะญิซ น้ำที่กระเด็นออกมา นะญิซ และน้ำที่ใช้ล้างนะญิซหลังจากขจัดนะญิซออกแล้วได้ราดน้ำลงบนสิ่งนั้น น้ำที่กระเด็นออกมาจำเป็นต้องหลีกเลี่ยง[7]
  บทบัญญัติของน้ำกุร  น้ำไหล  และน้ำบ่อ
  1. น้ำบริสุทธิ์ทั้งหลายยกเว้นน้ำน้อยถ้า สี กลิ่น หรือรสของนะญิซมิได้ทำให้น้ำเปลี่ยนไป ถือว่าสะอาด แต่ถ้ามีนะญิซไปโดนและอย่างใดอย่างหนึ่งเปลี่ยนไปถือว่า นะญิซ (ฉะนั้น น้ำกุร น้ำไหล น้ำบ่อ แม้กระทั้งน้ำฝนก็รวมอยู่ในกฎเดียวกัน)
  2. น้ำประปาตามอาคารที่เชื่อมต่อกับน้ำกุร ถือว่าอยู่ในกฎของน้ำกุร[8]
  คุณลักษณะบางอย่างของน้ำฝน
  1. ถ้าฝนตกลงสิ่งเปื้อนนะญิซ แต่ไม่มีนะญิซติดอยู่เพียงครั้งเดียวถือว่าสะอาด
  2. ถ้าฝนตกลงบนพรมหรือเสื้อผ้าเปื้อนนะญิซ ถือว่าสะอาด โดยไม่จำเป็นต้องบิด
  3. ถ้าฝนตกลงบนพื้นที่เปื้อนนะญิซ ถือว่าสะอาด
  4. ถ้าน้ำฝนได้รวมกันในที่หนึ่ง แม้ว่าจะมีปริมาณน้อยกว่ากุร แต่ตราบที่ฝนยังตกอยู่ถ้านำสิ่งที่เปื้อนนะยิซไปล้างในนั้นกลิ่น สี หรือรสของน้ำมิได้เปลี่ยนไป ถือว่าสะอาด[9]
  บทบัญญัติความสงสัยเกี่ยวกับน้ำ
  1. น้ำจำนวนหนึ่งถ้าสงสัยว่ามีปริมาณถึงกุรหรือไม่ หากมีนะญิซไปโดน ไม่ถือว่านะญิซ แต่ไม่มีเงื่อนไขอย่างอื่นของน้ำกุร
  2. น้ำจำนวนหนึ่งเคยเป็นน้ำกุร แต่สงสัยว่ากลายเป็นน้ำน้อยแล้วหรือยัง ถือว่ายังอยู่ในกฎน้ำกุร
  3. น้ำที่ไม่รู้ว่าสะอาดหรือนะญิซ ถือว่าสะอาด
  4. น้ำสะอาดถ้าสงสัยว่าเป็นนะญิซหรือไม่ ถือว่ายังอยู่ในกฎน้ำสะอาด
  5. น้ำนะญิซ แต่ไม่รู้ว่าสะอาดหรือยัง ถือว่ายังอยู่ในกฎน้ำนะญิซ
  5. น้ำบริสุทธิ์ แต่ไม่รู้กลายเป็นน้ำผสมหรือยัง ถือว่ายังอยู่ในกฎน้ำบริสุทธิ์  [10]
  น้ำสามารถชำระล้างสิ่งที่เป็นนะญิซให้สะอาดได้อย่างไร
  น้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมวลมนุษย์ และยังช่วยชำระล้างสิ่งโสโครก  (นะญิซ)     ให้สะอาดได้อีก  หากทำไปตามบทบัญญัติ  ดังต่อไปนี้
  จะล้างสิ่งของ ที่เปื้อนนะญิซด้วยน้ำได้อย่างไร
  น้ำเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับชีวิตและเป็นตัวชำระล้างนะญิซได้มากที่สุด ในแต่ละวันมนุษย์จะมีความผูกพันกับน้ำมาก

  [1] เตาฎีอุลมะซาอิล ข้อที่ 148
  [2] เตาฎีฮุลมะซาอิล ข้อที่ 37, 38
  [3] ตะฮฺรีรุลวะซีละฮฺ เล่ม 1 หน้า 14 ข้อที่ 14, เตาฎีฮุลมะซาอิล ข้อที่ 16
  [4] เตาฎีฮุลมะซาอิล ข้อที่ 26
  [5] อ้างแล้ว เล่มเดิม
  [6] ตะฮฺรีรุลวะซีละฮฺ เล่ม 1 หน้า 14 ข้อที่ 11
  [7] เตาฎีฮุลมะซาอิล ข้อที่ 27
  [8] อ้างแล้ว ข้อที่ 35
  [9] เตาฎีฮุลมะซาอิล ข้อที่ 37, 40, 41, 42
  [10] อัล อุรวะตุลวุซกอ เล่ม 1 หน้า 49, ตะฮฺรีรุลวะซีละฮฺ เล่ม 1 หน้า 15 ข้อที่ 15