แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. article

  3. วุฎูอฺอิรติมาซียฺ

  วุฎูอฺอิรติมาซียฺ

  Rate this post

  1. วุฎูอฺอิรติมาซียฺ หมายถึงบุคคลนั้นได้เอาหน้าและมือจุ่มลงในน้ำโดยเนียติวุฏูอฺ หรือเอาอวัยวะเหล่านั้นจุ่มลงในน้ำเมื่อเอาขึ้นมาแล้วเนียตวุฏูอฺ[1]
  2. อิฮฺติยาฏวาญิบ วุฎูอฺอิรติมาซียฺขณะจุ่มอวัยวะลงในน้ำต้องจุ่มจากด้านบนลงสู่ด้านล่าง ดังนั้น วุฏูอฺอิรติมาซียฺต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  – เนียตวุฎูอฺแล้ว ให้เอาหน้าจุ่มลงในน้ำโดยเอาหน้าผากลงก่อน และเอาแขนขวาและซ้ายจุ่มลงในน้ำให้เริ่มจากข้อศอกโดยเนียตวุฎูอฺ เมื่อนำแขนขึ้นจากน้ำแล้วให้เนียตวุฎูอฺอีก เนื่องจากน้ำที่ติดอยู่ที่ฝ่ามือต้องใช้เช็ดศีรษะและหลังเท้า ซึ่งการเช็ดต้องใช้น้ำที่เหลือจากวุฎูอฺเท่านั้น
  – ไม่ได้เนียตวุฎูอฺ แล้วเอาหน้าและแขนทั้งสองข้างจุ่มลงในน้ำ แต่ได้เนียตวุฏูอฺขณะที่จะเอาหน้าขึ้นจากน้ำ ซึ่งต้องเอาหน้าผากขึ้นก่อน ส่วนแขนให้เอาข้อศอกขึ้นก่อน[2]
  3. ถ้าเอาอวัยวะบางส่วนทำวุฎูอฺแบบอิรติมาซียฺ และบางส่วนวุฎูอฺแบบตัรตีบี ไม่เป็นไร
  จำเป็นต้องใส่ใจต่อขั้นตอนของวุฎูอฺอิรติมาซียฺ หมายถึง ไม่สามารถนำใบหน้าและแขนทั้งสองจุ่มลงน้ำพร้อมกันได้ ทว่าอันดับแรกให้เอาใบหน้าจุ่มลงน้ำก่อน หลังจากนั้นแขนขวาและแขนซ้ายตามลำดับ
  เงื่อนไขของวุฎอฺ
  เงื่อนไขที่จะกล่าวต่อไปนี้ ถือว่าวุฎูอฺถูกต้อง ฉะนั้น ถ้าเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดขาดหายไป วุฏูอฺบาฏิล
  1. เงื่อนไขของน้ำและภาชนะใส่น้ำวุฎูอฺ
  – น้ำต้องสะอาด (ไม่เป็นนะญิซ)
  – น้ำต้องได้รับอนุญาต (ไม่ใช่น้ำขโมยมา)
  – น้ำต้องบริสุทธิ์ (ไม่ใช่น้ำผสม)
  – ภาชนะใส่น้ำต้องได้รับอนุญาต
  -ภาชนะใส่น้ำต้องไม่ใช่เงินหรือทองคำ
  2. เงื่อนไขของอวัยวะวุฎูอฺ
  – ต้องสะอาด
  – ต้องไม่มีอุปสรรคกีดขวางน้ำ
  3. เงื่อนไขการทำวุฏูอฺ
  – ต้องทำตามขั้นตอนตามลำดับดังที่กล่าวไปแล้ว
  – ต้องทำอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ทิ้งระยะให้ห่างจนเกินไประหว่างวุฎูอฺ
  – ต้องปฏิบัติด้วยตัวเอง (โดยไม่พึ่งคนอื่น)
  4. เงื่อนไขผู้วุฏูอฺ
  –  การใช้น้ำไม่เป็นอุปสรรคหรือสร้างปัญหาแก่เขา
  – ต้องเนียตเพื่อแสวงหาความใกล้ชิด (กุรบัต) ไม่ใช่เพื่อโอ้อวด
  เงื่อนไขของน้ำและภาชนะที่ใช้วุฏูอฺ
  1. การวุฏูอฺด้วยน้ำนะญิซหรือน้ำผสม วุฎูอฺบาฏิล (โมฆะ) ถึงแม้จะรู้ว่าน้ำนะญิซหรือน้ำผสมหรือไม่รู้หรือหลงลืมก็ตาม[3]
  2.น้ำที่ใช้วุฎูอฺต้องได้รับอนุญาต ดังนั้น ประเด็นต่อไปนี้ วุฏูอฺ บาฏิล
  – วุฏูอฺด้วยน้ำที่เจ้าของไม่อนุญาต (ซึ่งการไม่อนุญาตเป็นที่รู้กัน)
  – วุฏูอฺด้วยน้ำที่ไม่แน่ใจว่าเจ้าของอนุญาตหรือไม่
  – วุฏูอฺด้วยน้ำที่ถูกวะกัฟ (อุทิศ) ให้คนบางกลุ่มเท่านั้น เช่น สระน้ำภายในโรงเรียน หรือสถานที่ทำวุฏูอฺเฉพาะของโรงแรม หรือสถานที่อื่น ๆ ที่คล้ายกัน[4]
  3. วุฏูอฺด้วยน้ำจากแม่น้ำที่ไม่แน่ใจว่าเจ้าของอนุญาตหรือไม่ ไม่เป็นไร  แต่ถ้าเจ้าของขัดขวางไม่ให้วุฏูอฺ อิฮฺติยาฏวาญิบ ไม่ให้วุฏอฺ[5]
  4. ถ้าน้ำที่ใช้วุฎูอฺอยู่ในภาชนะที่ขโมยมา และได้วุฎูอฺด้วยน้ำนั้น วุฏูอฺบาฏิล[6]
  เงื่อนไขของอวัยวะวุฏูอฺ
  1. อวัยวะวุฏูอฺ  ขณะล้างหรือเช็ดต้องสะอาด[7]
  2. ถ้ามีสิ่งกีดขวางบนอวัยวะที่ต้องล้าง หรือเช็ดขณะวุฏูอฺ ซึ่งเป็นอุปสรรคขวางน้ำไม่ให้ไปโดนผิวหนัง หรืออยู่บนอวัยวะที่ต้องเช็ด แม้ว่าไม่ได้กีดขวางน้ำเวลาเช็ดก็ตาม เวลาวุฏูอฺต้องขจัดออก[8]
  3. ลายเส้นปากกา ดินสอ สี จาระบี หรือครีม ถ้าสีไม่มีน้ำมันผสมถือว่าไม่เป็นอุปสรรคสำหรับวุฏูอฺ แต่ถ้ามีน้ำมันผสมอยู่ (เมื่อเวลาใช้จะติดที่ผิวหนัง) ดังนั้น ต้องขจัดออก[9]
  เงื่อนไขและวิธีวุฏูอฺ
  1. ต้องทำเป็นขั้นตอน[10] หมายถึง วุฏูอฺต้องทำไปตามลำดับต่อไปนี้
  – ล้างหน้า
  – ล้างแขนขวา
  – ล้างแขนซ้าย
  – เช็ดศีรษะ
  – เช็ดหลังเท้าขวา
  – เช็ดหลังเท้าซ้าย
  ถ้าไม่วุฏูอฺไปตามขั้นตอนหรือทำสลับกัน วุฏูอฺบาฏิล
  2. มุวาลาต
  1. มุวาลาต หมายถึง การทำอย่างต่อเนื่อง โดยต้องไม่ทิ้งระยะให้ห่างจนเกินไประหว่างการทำวุฏูอฺ
  2. ขณะวุฏูอฺ ถ้าทิ้งระยะเวลาให้ห่างออกไปหมายถึงก่อนที่จะทำขั้นตอนต่อไป อวัยวะส่วนที่ล้างหรือเช็ดแล้วก่อนหน้านี้แห้งลง วุฏูอฺบาฏิล[11]
  3. ต้องไม่พึ่งคนอื่น
  1. ผู้ที่สามารถวุฏูอฺได้ด้วยตัวเองต้องไม่พึ่งผู้อื่น ฉะนั้น ถ้ามีคนอื่นล้างหน้าหรือล้างมือ หรือเช็ดศีรษะและเท้าให้เขา วุฏูอฺบาฎิล[12]
  2. ถ้าไม่สามารถวุฏูอฺได้ด้วยตนเอง ต้องหาตัวแทนวุฏูอฺให้เขา ถ้าเขาเรียกค่าจ้างและสามารถจ่ายได้ต้องจ่ายให้เขาแต่ตนต้องเนียตวุฏูอฺเอง[13]
  เงื่อนไขของผู้วุฏูอฺ
  1. ผู้วุฏูอฺรู้ว่า ถ้าเขาวุฎูอฺจะไม่สบายหรือกลัวว่าจะไม่สบายต้องตะยัมมุมแทน ถ้าวุฏูอฺถือว่าบาฏิล แต่ถ้าไม่รู้ว่าน้ำเป็นอันตรายต่อตัวเอง และได้วุฏูอฺ หลังจากนั้นรู้ว่าน้ำเป็นอันตราย วุฏูอฺถูกต้อง[14]
  2. วุฏูอฺต้องเนียตเพื่อแสวงหาความใกล้ชิด (กุรบัต) หมายถึง เพื่อปฏิบัติตามพระบัญชาของพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกจึงได้วุฏูอฺ[15]
  3. การตั้งเจตนา (เนียต) ไม่จำเป็นต้องกล่าวออกมาเป็นคำพูด หรือตั้งมั่นอยู่ในใจตลอดเวลา เพียงแค่รู้ว่ากำลังวุฎูอฺเท่านั้นก็พอ หมายถึงถ้ามีใครถามว่ากำลังทำอะไร สามารถตอบได้ทันทีว่า กำลังวุฏูอฺ[16]
  ประเด็นสำคัญ
  กรณีที่เวลานะมาซเหลือน้อยมาก ถ้าวุฎูอฺจะทำให้นะมาซทั้งหมดหรือบางส่วนต้องออกนอกเวลา ดังนั้น ต้องตะยัมมุมแทน[17]

  [1] เตาฎีอุลมะซาอิล ข้อที่ 261
  [2] อ้างแล้ว ข้อที่ 261
  [3] เตาฎีฮุลมะซาอิล ข้อที่ 265
  [4] อัล อุรวะตุลวุวกอ เล่มที่ 1 หน้าที่ 225 ข้อที่ 6, 7, 8, เตาฎีฮุลมะซาอิล ข้อที่ 267,272
  [5] เตาฎีฮุลมะซาอิล ข้อที่ 271
  [6] เล่มเดิม เงื่อนไขวุฏูอฺ เงื่อนไขที่ 4
  [7] เล่มเดิม หน้าที่ 35 เงื่อนไขที่ 6
  [8] เล่มเกิม หน้าที่ 37 เงื่อนไขที่ 13 ข้อที่ 259
  [9] อิสติฟตาอาต เล่มที่ 1 หน้าที่ 36, 37 คำถามที่ 40-45
  [10] ตะฮฺรีรุลวะซีละฮฺ เล่มที่ 1 หน้าที่ 28
  [11] เล่มเดิม หน้าที่ 28 ข้อที่ 15, เตาฏีฮุลมะซาอิล ข้อที่ 283
  [12] อัล อุรวะตุลวุซกอ เล่มที่ 1 หน้าที่ 234
  [13] เตาฏีฮุลมะซาอิล ข้อที่ 286
  [14] อัล อุรวะตุลวุซกอ เล่มที่ 1 หน้าที่232, เตาฎีฮุลมะซาอิล ข้อที่ 277, 672
  [15] เตาฎีฮุลมะซาอิล หน้าที 31 เงื่อนไขที่ 8
  [16] เล่มเดิม ข้อที่ 282
  [17] เล่มเดิม ข้อที่ 280