แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. article

  3. สถานที่นะมาซ

  สถานที่นะมาซ

  Rate this post

  สถานที่นะมาซต้องมีเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้
  1.ต้องได้รับอนุญาต (ไม่ใช่ขโมยมา)
  2.ต้องไม่เคลื่อนไหว (เช่นรถโดยสารขณะที่แล่น)
  3.ต้องไม่แคบหรือมีหลังคาเตี้ย เพื่อจะได้ยืน รุกุอฺ และซุญูดได้สะดวกและถูกต้อง
  4.บริเวณที่ลงซัจญ์ดะฮฺต้องสะอาดปราศจากนะยิซ
  5. บริเวณที่ลงซัจญ์ดะฮฺ ต้องไม่สูงหรือต่ำกว่าพื้นที่ ๆ คุกเข่า  เกินกว่า 4 นิ้วมือเรียงติดกัน  และเป็นอิฮฺติยาฏวาญิบ บริเวณที่ปลายนิ้วหัวแม่เท้าจรดพื้นด้วย
  6.สถานที่นะมาซถ้านะยิซ ต้องไม่เปียกถึงขั้นที่ว่าซึมสู่เสื้อผ้าหรือร่างกายได้[1]
  เงื่อนไขสถานที่นะมาซ
  1.นะมาซบนสถานที่ขโมย เช่น ในบ้านที่เข้าไปโดยเจ้าของไม่ได้อนุญาต บาฏิล[2]
  2.กรณีจำเป็น ถ้านะมาซบนสิ่งที่เคลื่อน เช่น รถไฟ หรือเครื่องบิน ในสถานที่มีหลังคาเตี้ย สถานที่คับแคบ หรือบนพื้นที่ไม่เท่ากัน ไม่เป็นไร[3]
  3.เงื่อนไขประการหนึ่งของสถานที่นะมาซคือ ต้องไม่เคลื่อนไหว ดังนั้น ถ้านะมาซบนเครื่องบิน บนเรือ บนรถไป หรือบนรถโดยสารขณะที่แล่นอยู่ ถ้าสั่นมากจนทำให้ร่างกายสั่นไปด้วย ไม่ถูกต้อง แต่ถ้าจำเป็นต้องนะมาซในสภาพเช่นนั้น เช่น ถ้ารอจนกว่ารถจะจอดแล้วค่อยนะมาซ เวลานะมาซจะหมดและต้องเกาะฎอ (ชดใช้) ดังนั้น ให้นะมาซ แต่จำเป็นต้องรักษาเงื่อนไขอื่น ๆ ของนะมาซเท่าที่สามารถทำได้ หมายถึงให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้           – ต้องทำวุฏูอฺแต่ถ้าไม่สามารถทำได้ให้ตะยัมมุม และถ้าทำตะยัมมุมไม่ได้ เป็นอิฮฺติยาฏมุซตะฮับให้นะมาซไปเช่นนั้น และให้เกาะฎอภายหลัง*
  *ท่านอายะตุลลอฮฺอะลีคอเมเนอี เป็นอิฮฺติยาฏวาญิบ
  -ถ้าเป็นไปได้ให้ยืนนะมาซ ถ้ายืนไม่ได้ให้นั่ง
  – ต้องรักษาทิศกิบละฮฺ  ดังนั้น ถ้าพาหนะโดยสารได้หันออกจากกิบละฮฺ ผู้นะมาซต้องหันกลับไปทางกิบละฮฺทันที
  -การซัจญ์ดะฮฺบนกระดาษถูกต้อง กรณีที่ไม่มีดินหรือหิน เพื่อซัจญ์ดะฮฺ
  -ถ้าไม่สามารถรักษาเงื่อนไขบางส่วนของนะมาซไว้ได้ ให้นะมาซด้วยวิธีใดก็ได้ที่สามารถทำได้[4]
  4.ต้องเป็นสถานที่ ๆ ได้รับอนุญาต ซึ่งผู้นะมาซต้องรู้ว่าสถานทีขโมยนั้นเป็นอย่างไร ดังนั้น สถานที่ ๆ ไม่รู้ว่าขโมยหรือเปล่า ถ้านะมาซบนนั้นไม่เป็นไร[5]
  5.ถ้านะมาซบนสถานที่  ๆ ไม่รู้ว่าขโมย แต่หลังจากนะมาซได้รู้ นะมาซถูกต้อง
  6.ถ้าจำเป็นต้องนะมาซบนสถานที่ขโมย ไม่เป็นไร
  7.ต้องรักษามารยาทขณะนะมาซ ดังนั้น ต้องไม่นะมาซข้างหน้าหลุมฝังศพของท่านศาสดา (ซ็อลฯ) และบรรดาอิมาม (อ.)[6]
  8.เป็นมุซตะฮับ ให้นะมาซในมัสญิด ซึ่งอิสลามได้แนะนำ และกำชับไว้อย่างมาก[7]
  เงื่อนไขของมัสญิด
  การกระทำเกี่ยวกับมัสญิดต่อไปนี้เป็นฮะรอม
  1.การประดับประดามัสยิดด้วยทองคำ (เป็นอิฮฺติยาฏวาญิบ)
  2.ขายมัสยิด ถึงแม้ว่าจะผุพังแล้วก็ตาม
  3.ทำให้มัสยิดนะยิซ ดังนั้น ถ้านะยิซจำเป็นต้องรีบทำความสะอาดทันที
  4.การนำเอาดิน และทรายของมัสยิดออกไป เว้นเสียแต่ว่าดินมีมาก
  การกระทำเกี่ยวกับมัสญิดต่อไปนี้เป็นมุซตะฮับ
  1.ไปมัสญิดก่อนคนอื่นและออกจากมัสญิดเป็นคนสุดท้าย
  2.เปิดไฟในมัสยิด
  3.ทำความสะอาดมัสยิด
  4.ก้าวเท้าขวาเข้ามัสยิด ส่วนเวลาออกให้ก้าวเท้าซ้ายออกก่อน
  5.นะมาซ มุซตะฮับตะฮียะตุลมัสญด 2 เราะกะอัต
  6. สวมใส่เสื้อผ้าที่ดีที่สุด และใส่น้ำหอมเมื่อไปมัสญิด
  การกระทำเกี่ยวกับมัสญิดต่อไปนี้เป็นมักรูฮฺ
  1. สร้างหอสูงกว่าหลังคามัสญิด
  2.ผ่านมัสญิด ในฐานะที่เป็นทางผ่านโดยไม่ได้เข้าไปนะมาซ
  3.ถ่มน้ำลาย หรือสั่งน้ำมูกในมัสญิด
  4.นอนในมัสญิด เว้นเสียแต่ว่าจำเป็น
  5.ตะโกนส่งเสียงดังในมัสญิด ยกเว้นอะซาน
  6. ซื้อขายสิ่งของในมัสญิด
  7.พูดคุยเรื่องทางโลกในมัสญิด
  8. ไปมัสญิด ทั้งที่ปากมีกลิ่นเหม็นหัวหอม และกระเทียมสร้าความรำคาญให้คนอื่น[8]
  9. บ้านอยู่ติดกับมัสญิด และไม่มีอุปสรรคใด ๆ ทั้งสิ้น แต่นะมาซที่อื่นที่ไม่ใช่มัสญิด
  10 เป็นมุซตะฮับ ให้ปฏิบัติกับคนที่ไม่เข้ามัสญิด เช่น อย่ารับประทานอาหารร่วมกับเขา อย่าให้คำปรึกษา และอย่าปรึกษาการงานกับเขา อย่าเป็นเพื่อนบ้านกับเขา อย่างแต่งงานกับคนในตระกูลของเขา และอย่ายกลูกสาวให้แต่งงานกับเขา[9]

  [1] เตาฎีฮุลมะซาอิล หมวดสถานที่นะมาซ
  [2] เล่มเดิม ข้อที่ 866
  [3] เล่มเดิม ข้อที่ 880
  [4] ตะฮฺรีรุลวะซีละฮฺ เล่มที่ 1 หน้าที่ 108 ข้อที่ 7, หน้าที่ 151 ข้อที่ 15
  [5] เล่มเดิม หน้าที่ 147 ข้อที่ 1, เตาฎีฮุลมะซาอิล ข้อที่ 870
  [6] เตาฎีฮุลมะซาอิล ข้อที่ 884
  [7] เล่มเดิม ข้อที่ 893
  [8] อัลอุรวะตุลวุซกอ เล่มที่ 1 หน้าที่ 455, 456
  [9] เตาฎีฮุลมะซาอิล ข้อที่ 896,897