แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. article

  3. สามารถการแต่งงานชั่วคราว (มุตอะฮฺ) กับหญิงสาวบริสุทธิ์ได้หรือไม่?

  สามารถการแต่งงานชั่วคราว (มุตอะฮฺ) กับหญิงสาวบริสุทธิ์ได้หรือไม่?

  Rate this post

   ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ ผู้ทรงพระกรุณาปรานี ผู้ทรงพระเมตตาเสมอ

  สามารถการแต่งงานชั่วคราว (มุตอะฮฺ) กับหญิงสาวบริสุทธิ์ที่ทำงาน และหญิงสาวที่กำลังศึกษาได้หรือไม่?
  การอ่านอักดฺชั่วคราว (มุตอะฮฺ) มีเงื่อนไขหลายประการดังนี้ :

  1.ต้องอ่านอักดฺนิกาฮฺ หมายถึง ในการอ่านอักดฺมุตอะฮฺนั้น การยินยอมของฝ่ายชายและหญิง เพียงอย่างเดียวถือว่าไม่พอ ทว่าต้องมีการเอ่ยคำและประโยคอันเฉพาะด้วย

  2.ถือเป็นอิฮฺยาตวาญิบ คำอ่านอักดฺต้องอ่านเป็นภาษาอาหรับที่ถูกต้อง กรณีที่ฝ่ายชายและหญิงไม่สามารถอ่านอักดฺเป็นภาษาอาหรับที่ถูกต้องได้ ให้อ่านเป็นภาษาใดก็ได้ถือว่าถูกต้อง และไม่จำเป็นต้องหาตัวแทนในการอ่าน แต่สิ่งจำเป็นต้องมีคือ ต้องกล่าวคำที่มีความหมายบ่งบอกให้เห็นถึงความหมายของ “เซาวัจญฺตุ” ฉันได้แต่งงาน และ “เกาะบิลตุ” ฉันยอมรับ

  3.ถ้าฝ่ายชายและหญิงต้องการอ่านอักดฺ ที่ไม่ใช่การแต่งงานถาวร หลังจากได้มีการระบุหรือกำหนดเวลา และมะฮฺรียะฮฺ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายหญิงต้องกล่าวว่า “”زوجتک نفسی فی المدة المعلومة علی المهر المعلوم”؛ เซาวัจญฺตุกะ นัฟซี ฟิลมุดดะติล มะอฺลูมะฮฺ อะลัลมะฮฺริล มะอฺลูม “ฉันได้แต่งงานเป็นภรรยาของท่าน ในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมกับมะฮฺรียะฮฺตามระบุ” หลังจากนั้น ฝ่ายชายต้องกล่าวตอบ (ทันที) ว่า “เกาะบิลตุ” ฉันยอมรับ เพียงเท่านี้ก็ถือว่า ถูกต้องแล้ว หรือให้ตัวแทนฝ่ายหญิงกล่าวกับตัวแทนฝ่ายชายว่า

  “متعت موکلتی موکلک فی المدة المعلومة علی المهر المعلوم”

  มะตะตุ มุวักกิละตี มุวักกิละกะ ฟิลมุดดะติล มะอฺลูมะฮฺ อะลัลมะฮฺริล มะอฺลูม”

  ซึ่งตัวแทนฝ่ายต้องตอบรับทันทีว่า “قبلت لموکلی هکذا” เกาะบิลตุ ลิมุวักกิลี ฮากะซา ดังนั้น ถือว่าการอ่านอักดฺในครั้งนี้ถูกต้อง

  4.ต้องกำหนดจำนวน มะฮฺรียะฮฺ และต้องเอ่ยสิ่งนั้นขณะอ่านอักดฺ

  5.ฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย หรือตัวแทนทั้งสองฝ่าย ขณะอ่านอักดฺต้องเนียต อินชาอฺ ด้วย หมายถึงถ้าหากฝ่ายชายและหญิงต้องการอ่านอักดฺด้วยตัวเอง ซึ่งขณะที่ฝ่ายหญิงต้องการกล่าวประโยคว่า “เซาวัจญฺตุกะนัฟซี” เธอต้องตั้งเจตนาว่า จะมอบตัวเธอเป็นภรรยาของเขา ส่วนฝ่ายชาย เมื่อกล่าวว่า “เกาะบิลตุตตัซวียะ” ต้องตั้งเจตนาว่า เขายอมรับการเป็นภรรยาของเธอสำหรับตนเอง

  6.บุคคลใดที่อ่านอักดฺนิกาฮฺ ต้องบรรลุนิตภาวะตามศาสนบัญญัติ และต้องมีสติสัมปชัญญะด้วย

  7.ถ้าหากตัวแทนของฝ่ายหญิงและชาย หรือวะลีของทั้งสองเป็นผู้อ่านอักดฺแทน ขณะอ่านอักดฺนั้น ต้องระบุฝ่ายหญิงและฝ่ายชายให้ชัดเจน

  8.หญิงคนใดเมื่อบรรลุนิติภาวะและเจริญวัยแล้ว กล่าวคือสามารถแยกแยะปัญหาของตนได้ ถ้าหากเธอต้องการแต่งงานมีสามี โดยที่เธอเป็นหญิงบริสุทธิ์ ดังนั้น จำเป็นต้องขออนุญาตจากบิดา หรือปู่เสียก่อน แต่ถ้าไม่ใช่หญิงบริสุทธิ์ เนื่องจากเคยแต่งงานมาแล้ว ดังนั้น เมื่อเธอต้องการแต่งงานใหม่ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตบิดา

  9.หญิงที่ต้องการอ่านอักดฺชั่วคราว เธอจะต้องไม่อยู่ระหว่างการเป็นภรรยาของชายใด หรือมิได้อยู่ในระหว่างรออิดดะฮฺ ของอักดฺถาวรและอักดฺชั่วคราวของชายอื่น

  10.หญิงและชายต้องยินยอมในแต่งงานกัน โดยมิได้มีการบีบบังคับขู่เข็ญให้แต่งงาน[1] แต่อย่างไรก็ตามยังมีเงื่อนไขและปัญหาอื่น ๆ อีก ซึ่งจำเป็นต้องศึกษาจากหนังสือฟิกฮฺ และเตาฎีฮุลมะซาอิลของบรรดามัรญิอฺ[2]
  สิ่งที่กล่าวมาอ้างอิงมาจากทัศนะของท่านอิมามโคมัยนี (รฏ.) ซึ่งเป็นไปได้ว่า อาจมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง ระหว่างทัศนะของมัรญิอฺ ด้วยเหตุนี้ ถ้าท่านผู้อ่านตักลีดกับมัรญิอฺท่านอื่น กรุณาอ้างถึงมัรญิอฺท่านนั้น เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด
  อย่างไรก็ตาม การแต่งงานชั่วคราว กับการแต่งงานถาวรวางอยู่บนเงื่อนไขเดียวกันทั้งหมด จะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างตรงกำหนดเวลาเท่านั้น
  [1] เตาฎีฮุลมะซาอิล มะรอญิอฺ เล่ม 2 หน้า 449 ถึง 460, ตะฮฺรีรุลวะซีละฮฺ เล่ม 2 หน้า 701-707 และหน้า 734-736
  [2] อ้างแล้วเล่มเดิม