แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. article

  3. หลักปฏิบัติบางประการ

  หลักปฏิบัติบางประการ

  Rate this post

  8.) บทบัญญัติเกี่ยวกับนมาซ
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง ความสำคัญของนมาซ
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง นมาซภาคบังคับต่าง ๆ
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง นมาซภาคบังคับประจำวัน
  8.1) เวลานมาซและบทบัญญัติของเวลา
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง เวลานมาซซุฮริและอัซริ
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง เวลานมาซมัฆริบและอิชาอ์
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง เวลานมาซซุบฮิ
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง กฎเกณฑ์ของเวลานมาซ
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง ลำดับของนมาซที่ต้องกระทำตามลำดับ
  8.2) บัญญัติเกี่ยวกับนมาซมุซตะฮับ (สมัครใจปฏิบัติ)
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง การปฏิบัตินมาซสมัครใจ
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง เวลาของนมาซสมัครใจประจำวัน
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง นมาซฆิฟัยละฮ์
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง กิบละฮฺทิศทางที่ต้องหันไปสู่
  8.3) บทบัญญัติเกี่ยวกับร่างกายและเสื้อผ้าของผู้นมาซ
  1.     บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง การปกปิดร่างกายในนมาซ
  8.4) บทบัญญัติเกี่ยวกับเงื่อนไขของเสื้อผ้า
  1.     บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง เสื้อผ้าต้องสะอาด
  2.     บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง เสื้อผ้าต้องได้รับอนุญาต
  3.     บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง เสื้อผ้าต้องไม่ทำมาจากชิ้นส่วนของซากศพ
  4.     บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง เสื้อผ้าต้องไม่มาจากสัตว์ที่ห้ามบริโภคเนื้อ
  5.     บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง เสื้อผ้าต้องไม่ทำมาจากผ้าตาดทอง หรือเงิน
  6.     บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง บางส่วนของร่างกายไม่จำเป็นต้องปกปิดขณะนมาซ
  8.5) บทบัญญัติเกี่ยวกับสถานที่นมาซ
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง เงื่อนไขของสถานที่นมาซ
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง สถานที่ดีซึ่งสนับสนุนให้นมาซบนนั้น
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง สถานที่ไม่ดีไม่สนับสนุนให้นมาซบนนั้น
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง กฎเกณฑ์ของมัสยิด
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง การบอกเวลานมาซและการอิกอมะฮฺ
  8.6) บทบัญญัติอันเป็นข้อบังคับในนมาซ
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง การตั้งเจตนานมาซ
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง การตักบีเราะตุลอิฮฺรอม
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง การยืนนมาซ
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง การกล่าวคำพูดในนมาซ
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง การโค้งคารวะในนมาซ
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง การกราบในนมาซ
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง สิ่งที่อนุญาตให้กราบลงบนนั้น
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง สิ่งที่สนับสนุนและไม่สนับสนุนขณะกราบ
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง การกราบอันเป็นข้อบังคับของอัล-กุรอาน
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง การกล่าวยืนยันในนมาซ
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง การกล่าวสลามในนมาซ
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง ลำดับขั้นตอนของนมาซ
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง ความต่อเนื่องของนมาซ
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง การขอพรขณะนมาซ
  8.7) บทบัญญัติเกี่ยวกับการวิงวอนหลังนมาซ
  8.8) บทบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้นมาซโมฆะ
  8.9) บทบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งที่น่าเกลียดในนมาซ
  8.10) บทบัญญัติเกี่ยวกับความสงสัยในนมาซ
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง ความสงสัยที่ถูกต้อง
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง ความสงสัยที่ไม่ต้องใส่ใจ
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง ความสงสัยที่ถูกต้อง
  8.11) บทบัญญัติเกี่ยวกับนมาซเดินทาง
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง เงื่อนไขของการเดินทาง
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง ปัญหาต่าง ๆ ของนมาซ
  8.12) บทบัญญัติเกี่ยวกับการชดเชยนมาซ
  8.13) บทบัญญัติเกี่ยวกับการนมาซร่วมกัน
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง นมาซร่วมกัน
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง ผู้นำนมาซร่วมกัน
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง เงื่อนไขของการนมาซร่วมกัน
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง สิ่งดีงามในการนมาซร่วมกัน
  บทบัญญัติว่าด้วยเรื่อง สิ่งที่น่าเกลียดในการนมาซร่วมกัน
  8.14) บทบัญญัติเกี่ยวกับนมาซอายาต
  8.15) บทบัญญัติเกี่ยวกับคำสั่งนมาซอายาต
  8.16) บทบัญญัติเกี่ยวกับนมาซอีดฟิฏร์ และอีดอัฎฮา
  8.17) บทบัญญัติเกี่ยวกับการจ้างนมาซแทนผู้เสียชีวิต