แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. book

  3. การปฏิวัติอิสลาม วิถีทางอนาคต แห่งประชาชาติ

  การปฏิวัติอิสลาม วิถีทางอนาคต แห่งประชาชาติ

  • มะซีฮ์ มุฮาญิรีย์
  • 2,000 เล่ม
  • ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำกรุงเทพมหานคร
  download

   Download

  Rate this post
  description book specs comment

  หนังสือเล่มนี้ จัดแบ่งเป็นสามส่วน ส่วนที่หนึ่งเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิวัติอิสลาม, ส่วนที่สองเสนอประวัติศาสตร์ของการปฏิวัติโดยสังเขปจากเริ่มต้นจนถึงเดี๋ยวนี้, ส่วนที่สาม จะได้ชี้แจงถึงองค์การหน้าที่ต่างๆ ของการปฏิวัติอสิลาม นับตั้งแต่ที่ได้รับชัยชนะจนกระทั่งถึงวันแห่งการเขียนหนังสือเล่มนื้ ตลอดทั้งกล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เข้ามาขัดขวางในวิถีทางแห่งการปฏิวัติภายในและภายนอกประเทศ อีกทั้งเหตุการณ์สำคัญๆ ซี่งได้เกิดขึ้นมาแล้วในอิหร่านในช่วงเวลาดังกล่าวนี้

   

  ในบทต่างๆ เหล่านี้ เราจะพยายามชี้แจงในหัวข้อที่จำเป็นโดยสังเขป แต่ด้วยความกล้าหาญอย่างตรงไปตรงมาซึ่งจะไม่เบี่ยงเบนและจะไม่ทรยศต่อความถูกต้องอันเป็นอิทธิพลของการพัฒนารูปแบบความคิดต่างๆ และจะไม่ก่อให้เกิดโทษแต่ประการใดในแรงจูงใจของการเขียนหนังสือเล่มนี้ได้จัดเตรียมไว้เพื่อให้ประชาชนในต่างประเทศได้เข้าใจถึงการปฏิวัติอิสลามโดยเฉพาะ ส่วนชาวอิหร่านเองโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวในรุ่นนี้ก็สามารถที่จะหาแหล่งของปัญหาต่างๆ จากหนังสือเล่มนี้ได้เช่นเดียวกัน ในทำนองเดียวกันหากพิจารณาในแง่ประวัติศาสตร์แล้ว

  • มะซีฮ์ มุฮาญิรีย์
  • 2,000 เล่ม
  • ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำกรุงเทพมหานคร