แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. book

  3. พลังอมตะแห่งอิสลาม

  พลังอมตะแห่งอิสลาม

  • อัชชะฮีด มุรตะฎอ มุเฏาะฮะรี
  • 3,000 เล่ม
  • ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำกรุงเทพฯ
  download

   Download

  Rate this post
  description book specs comment

  ความเป็นอมตะแห่งแนวความคิดอิสลามมีความหมายอย่างไร?

  ประเด็นแรกที่เราควรจะเน้นถึงในภาคนี้ก็คือ บทบัญญัติแห่งอิสลามนั้นมีชีวิตอยู่เสมอ กล่าวคือไม่เคยถูกยกเลิก และไม่มีการดับสูญ อัลลอฮฺผู้ทรงบริสุทธิ์ได้สัญญาถึงการปกป้องศาสนานี้ไว้ โดยมีโองการว่า

  แท้จริงเรา, เราและเราเท่านั้น ได้ประทานข้อเตือนสติและแท้จริงเราเป็นผู้พิทักษ์รักษามันไว้

  ลักษณะเด่นอย่างเป็นนิรันดร์นี้คือ เป็นศาสนาที่มีความสมบูรณ์พิเศษอยู่เหนือแนวความคิดต่างๆ ที่มีอยู่ในโลก ซึ่งมักจะดับสูญไปกับกาลเวลา เช่น ทฤษฎีตามความคิดของปาตะลิมิวส์ (ปโตเลมี) ในเรื่องดาราศาสตร์และทฤษฎีตามความคิดพื้นฐานทั้งสี่เกี่ยวกับธรรมชาติวิทยา

  • อัชชะฮีด มุรตะฎอ มุเฏาะฮะรี
  • 3,000 เล่ม
  • ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำกรุงเทพฯ
  • กุมภาพันธ์ 2532