แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. book

  3. มารู้จักมะอฺศูมีนกันเถิด อิมามอัลมะฮ์ดีย์

  มารู้จักมะอฺศูมีนกันเถิด อิมามอัลมะฮ์ดีย์

  • ซัยยิดมะฮ์ดี อายาตุลลอฮีย์
  • 974-88267-9-1
  • สถาบันส่งเสริมและการวิจัยเกี่ยวกับอิสลาม
  download

   Download

  Rate this post
  description book specs comment

  หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในหนังสือชุดประวัติโดยย่อของ 14 มะอ์ซูมีน ซึ่งมีชื่อว่า มารู้จักมะอ์ซูมีนกันเถิด อิมามอัลมะฮ์ดีย์ เขียนโดยซัยยิดมะฮ์ดี อายาตุลลอฮีย์ และได้รับการแปลโดยอัยยูบ ยอมใหญ่ จัดพิมพ์โดยสถาบันส่งเสริมและการวิจัยเกี่ยวกับอิสลาม

  • ซัยยิดมะฮ์ดี อายาตุลลอฮีย์
  • 974-88267-9-1
  • สถาบันส่งเสริมและการวิจัยเกี่ยวกับอิสลาม
  • 2544
  • สหพัฒนการพิมพ์