แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. book

  3. รากศรัทธาเตาฮีด

  รากศรัทธาเตาฮีด

  • ฮุจญฺตุลอิสลาม มุฮฺซิน กะรออะตียฺ
  • 2,000 เล่ม
  • นีกีย์ กราฟฟิก อาร์ต
  download

   Download

  Rate this post
  description book specs comment

   

  ความต้องการของมนุษย์ทุกคนแบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้

  1. ความต้องการส่วนตัว
  2. ความต้องการด้านสังคม
  3. ความต้องการขั้นสูงสุด

  ความต้องการส่วนตัวได้แก่ ความต้องการในอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และภรรยาหรือสามี

  ความต้องการด้านสังคม หมายถึงภารกิจหนึ่งอันเนื่องมาจากมนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคม มนุษย์จึงมีความต้องการนั้น เช่น กฎหมาย หรือกฎระเบียบของสังคม และผู้นำ

  ความต้องการขั้นสูงสุด หมายถึงความต้องการในการรู้จัก ซึ่งมนุษย์ส่วนใหญ่มีคำถามมากมายเกี่ยวกับตัวเอง การมีอยู่ของสรรพสิ่งอื่น และมีความปรารถนาที่จะรู้จักสรรพสิ่งอื่นอีกมากมาย และต้องการมีข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งนั้นไว้ในมือ เช่น การรู้การมีอยู่ การเริ่มต้นของสิ่งนั้น การรู้จักเป้าหมายของการมีอยู่ และจุดหมายปลายทาง การรู้จักแนวทางในการดำเนินชีวิต การรู้จักสัจธรรมความจริง สิ่งที่เป็นโมฆะ ซึ่งทั้งหมดเหล่านี้ล้วนเป็นความต้องการของมนุษย์ทั้งสิ้น

  • ฮุจญฺตุลอิสลาม มุฮฺซิน กะรออะตียฺ
  • 2,000 เล่ม
  • นีกีย์ กราฟฟิก อาร์ต