แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. book

  3. วิชาฮะดีษขั้นพื้นฐาน

  วิชาฮะดีษขั้นพื้นฐาน

  • สถาบันอัล – บะลาฆ
  • 2,000 เล่ม
  • ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำกรุงเทพมหานคร
  download

   Download

  Rate this post
  description book specs comment

  ผู้ที่ได้ศึกษาค้นคว้าซุนนะฮฺของท่านนบี โดยละเอียดลึกซึ้ง จะสามารถเข้าใจในคุณค่าอันสูงส่งทางวิชาการที่มาจากความรู้ด้านนี้ได้อย่างดียิ่ง เพราะนั่นคือมรดกทางวิชาการ บทบัญญัติทางศาสนา และมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นอมตะ ซึ่งส่งผลให้เกิดขบวนการที่นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงในโลกมนุษย์แห่งนี้ โดยได้เป็นสาเหตุในการปลดปล่อยความคิดให้มีอิสระเสรี มีการปรับเปลี่ยนอารยธรรมแห่งมนุษย์ไปสู่ความเจริญก้าวหน้า

  ซุนนะฮฺนบี หมายถึง วจนะและการกระทำของท่าน ตลอดจนท่าทีการแสดงออกจากตัวท่าน ถือว่านั่นคือ แหล่งที่มาอันดับสองรองจากอัล-กุรฺอานแห่งวิชาการทางศาสนาบัญญัติความรู้ต่างๆ

   ด้วยเหตุนี้ อัล-กุรฺอานจึงกำชับให้มนุษยชาติยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

  • สถาบันอัล – บะลาฆ
  • 2,000 เล่ม
  • ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำกรุงเทพมหานคร
  • ๒๕๔๑