แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. book

  3. สว่างไสวในใจฉัน

  สว่างไสวในใจฉัน

  • อิมามโคมัยนี, อัลละมาอ์ มุเฏาะฮารี, อัลละมาอ์ ฏอบาฏอบาอี
  • 1000 เล่ม
  • ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำกรุงเทพมหานคร
  download

   Download

  2 (40%) 1 vote[s]
  description book specs comment

  แม้ว่าคนส่วนมากถูกทำให้หมกมุ่นอยู่กับการหาเลี้ยงชีพของเขา และให้ความสนใจน้อยต่อเรื่องจิตใจ แต่มนุษย์ทุกคนมีความปรารถนาติดตัวมาในอันที่จะรู้ความจริงสูงสุด พลังที่มีอยู่อย่างเงียบงันนี้ เมื่อถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาในคนบางคน และมาสู่พื้นผิวของความจริงนั้นแล้ว บุคคลเหล่านั้นก็ได้รับรู้ในเรื่องจิตวิญญาณในส่วนหนึ่ง

  แม้ว่าคำกล่าวอ้างของพวกนักปรัชญาบางพวก และพวกปฏิเสธพระผู้เป็นเจ้าที่ว่า ความจริงทุกอย่างเป็นเรื่องมายา ที่บุคคลทุกคนเชื่อในการดำรงอยู่ของความจริงอันเป็นนิรันดรหนึ่งเดียว เมื่อมนุษย์พร้อมด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ และวิญญาณที่สะอาดมองดูถึงความจริงอันถาวรของจักรวาลนี้ และในเวลาเดียวกัน สังเกตเห็นความผันแปรและความไม่ถาวรของสิ่งต่าง ๆ ที่ประกอบกันขึ้นของจักรวาลนี้, เขาก็ประจักษ์ว่าโลกนี้ และการปรากฏอย่างชัดแจ้งในสิ่งต่าง ๆ ของมันนั้นเป็นเสมือนกระจก ซึ่งสะท้อนการมีอยู่ของความจริงอันเป็นนิรันดรหนึ่งเดียว ด้วยการประจักษ์แจ้งความปีติของเขานี้ ทาให้รู้อย่างไม่มีขอบเขตจากัด และเขาก็ได้รับความปีติซึ่งทำให้เห็นว่า สิ่งต่าง ๆ ที่ตาของเขาได้เห็นอยู่นั้นกลายเป็นสิ่งไม่สาคัญและไร้ค่า

  • อิมามโคมัยนี, อัลละมาอ์ มุเฏาะฮารี, อัลละมาอ์ ฏอบาฏอบาอี
  • 1000 เล่ม
  • ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำกรุงเทพมหานคร
  • 2547