แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

Languages
  1. home

  2. book

  3. สิทธิของบุตรในทัศนะอิสลาม

สิทธิของบุตรในทัศนะอิสลาม

ปก09

  • มุฮัมมัด ญะวาด มุเราวิจญ์ เฏาะบะสีย์
  • 2000 เล่ม
  • ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำกรุงเทพมหานคร
download
description book specs comment

ส่วนหนึ่งจากบรรดามุสตะฮับ (การกระทําที่ศาสนาส่งเสริม) ซึ่งท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ)และบรรดาอิมามผ้บูริสทุธิ์ (อ.) ได้เน้นกําชับไว้ นั่นคือ หลังจากการถือกําเนิดลูกน้อยของตน บิดาและมารดาจะต้องกล่าวคําอะซานลงในหูขวาของเขาและกล่าวอิกอมะฮ์ลงในหูซ้ายของเขา

  • มุฮัมมัด ญะวาด มุเราวิจญ์ เฏาะบะสีย์
  • 2000 เล่ม
  • ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำกรุงเทพมหานคร
  • 2010