แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. book

  3. สี่สิบฮะดีษ เล่ม 1

  สี่สิบฮะดีษ เล่ม 1

  • อิมาม รูฮุลลอฮ์ อัลมูซาวี อัลโคมัยนี
  • 2,000 เล่ม
  • ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำกรุงเทพมหานคร
  download

   Download

  Rate this post
  description book specs comment

  หนังสือสี่สิบฮะดีษ ผลงานเขียนของท่านอิมามโคมัยนี ซึ่งได้รับการแปลเป็นภาษาไทยโดยอาจารย์

  อับดุลลอฮ์ มานะจิตต์ และจัดพิมพ์โดยศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำกรุงเทพฯ

  ฮะดีษที่ หนึ่ง เรื่อง ญิฮาด อัน-นัฟส์

  ฮะดีษที่ สอง เรื่อง ริยาอ์

  ฮะดีษที่ สาม เรื่อง อุญบ์

  ฮะดีษที่ สี่ เรื่อง กิบร์

  ฮะดีษที่ห้า เรื่อง ฮะซัด

  ฮะดีษที่หก เรื่อง การรักโลก

  ฮะดีษที่เจ็ด เรื่อง ความโกรธหรือโทสะ(เฆาะฏอบ)

  ฮะดีษที่แปด เรื่อง อะศอบียะฮ์

  ฮะดีษที่เก้า เรื่อง การกลับกลอก (นิฟาก)

  ฮะดีษที่สิบ เรื่อง ความอยากและความหวัง

  ฮะดีษที่สิบเอ็ด เรื่อง ธรรมชาติในการแสวงหา

  พระเจ้าของมนุษย์

  ฮะดีษที่สิบสอง เรื่อง การเพ่งพินิจ (ตะฟักกุร)

  ฮะดีษที่สิบสาม เรื่อง ตะวักกุล

  ฮะดีษที่สิบสี่ เรื่อง การยำเกรงต่อพระเจ้า

  ฮะดีษที่สิบห้า เรื่อง การทดสอบ และการถูกทดสอบของผู้ศรัทธา

  ฮะดีษที่สิบหก เรื่อง ซอบัร

  ฮะดีษที่สิบเจ็ด เรื่อง เตาบะฮ์

  • อิมาม รูฮุลลอฮ์ อัลมูซาวี อัลโคมัยนี
  • 2,000 เล่ม
  • ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำกรุงเทพมหานคร