แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

Languages
 1. home

 2. book

 3. หลักปฏิบัติในอิสลาม

หลักปฏิบัติในอิสลาม

ปก02

 • ฮุจญะตุ้ลอิสลามมุฮัมมัด ฮุเซน ฟัลลาฮ์ ซอเดะฮ์
 • 2000 เล่ม
 • 978-974-225-219-6
download
description book specs comment

หนังสือเล่มนี้ เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติอิสลาม เขียนโดยท่านฮุจญตุลอิสลาม ฟัลลาฮ์ ซอเดะฮ์ และผู้แปลเป็นภาษาไทย คือ เชคมุฮัมมัดชรีฟ เกตุสมบูรณ์

ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาสุดท้ายและสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งครอบคลุมอยู่บนหลัก ๓ ประการ กล่าวคือ

ประการที่หนึ่ง หลักความศรัทธา( อุซุลุดดีน) หมายถึงหลักการที่เกี่ยวข้องกับความศรัทธามุสลิมจะต้องยอมรับด้วยเหตุและผลอันเป็นพื้นฐานสาคัญแห่งอิสลามซึ่งจะต้องไม่เชื่อหรือคล้อยตามความเชื่อของบุคคลอื่น

ประการที่สอง หลักการปฏิบัติ (ฟุรูอุดดีน) หมายถึงหลักศาสนบัญญัติที่มุสลิมทั้งหลายต้องนามาปฏิบัติหรือละเว้นการกระทำซึ่งเรียกอีกอย่างว่า บทบัญญัติ สาหรับบุคคลที่ไม่ได้เป็นมุจญตะฮิด ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านนิติศาสตร์อิสลาม( ต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของมุจญตะฮิดขั้นสูงสุด

ประการที่สาม จริยศาสตร์(อัคลาก) หมายถึงการปฏิบัติตัวเองให้สอดคล้องกับหลักการศาสนาโดยเน้นไปที่การพัฒนาและยกระดับจิตใจ

 • ฮุจญะตุ้ลอิสลามมุฮัมมัด ฮุเซน ฟัลลาฮ์ ซอเดะฮ์
 • 2000 เล่ม
 • 978-974-225-219-6
 • ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำกรุงเทพมหานคร
 • 2553