แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. book

  3. หลักปฏิบัติในอิสลาม

  หลักปฏิบัติในอิสลาม

  • ฮุจญะตุ้ลอิสลามมุฮัมมัด ฮุเซน ฟัลลาฮ์ ซอเดะฮ์
  • 2000 เล่ม
  • 978-974-225-219-6
  download

   Download

  Rate this post
  description book specs comment

  หนังสือเล่มนี้ เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติอิสลาม เขียนโดยท่านฮุจญตุลอิสลาม ฟัลลาฮ์ ซอเดะฮ์ และผู้แปลเป็นภาษาไทย คือ เชคมุฮัมมัดชรีฟ เกตุสมบูรณ์

  ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาสุดท้ายและสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งครอบคลุมอยู่บนหลัก ๓ ประการ กล่าวคือ

  ประการที่หนึ่ง หลักความศรัทธา( อุซุลุดดีน) หมายถึงหลักการที่เกี่ยวข้องกับความศรัทธามุสลิมจะต้องยอมรับด้วยเหตุและผลอันเป็นพื้นฐานสาคัญแห่งอิสลามซึ่งจะต้องไม่เชื่อหรือคล้อยตามความเชื่อของบุคคลอื่น

  ประการที่สอง หลักการปฏิบัติ (ฟุรูอุดดีน) หมายถึงหลักศาสนบัญญัติที่มุสลิมทั้งหลายต้องนามาปฏิบัติหรือละเว้นการกระทำซึ่งเรียกอีกอย่างว่า บทบัญญัติ สาหรับบุคคลที่ไม่ได้เป็นมุจญตะฮิด ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านนิติศาสตร์อิสลาม( ต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของมุจญตะฮิดขั้นสูงสุด

  ประการที่สาม จริยศาสตร์(อัคลาก) หมายถึงการปฏิบัติตัวเองให้สอดคล้องกับหลักการศาสนาโดยเน้นไปที่การพัฒนาและยกระดับจิตใจ

  • ฮุจญะตุ้ลอิสลามมุฮัมมัด ฮุเซน ฟัลลาฮ์ ซอเดะฮ์
  • 2000 เล่ม
  • 978-974-225-219-6
  • ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำกรุงเทพมหานคร
  • 2553