แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

Languages
  1. home

  2. book

  3. อัตชีวประวัติอิมามมะฮฺศูมีน 11-12

อัตชีวประวัติอิมามมะฮฺศูมีน 11-12

ปก100

  • ศาสตราจารย์เชคอฺะลีมุฮัมมัด อฺะลีดุคัยยิล
  • 2,000 เล่ม
  • สถานศึกษาดารุล อิลมฺ อิมามคูอีย์
download
description book specs comment

สาระสำคัญของข้อบัญญัติสำหรับบรรดาอิมาม(อฺ)นั้นมาจากบรรพบุรุษของพวกท่าน
ได้แก่ ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ(ศ)ที่ว่า บรรดาอิมามนั้นมี 12 ท่าน และได้มีการระบุชื่อของพวก
ท่านไว้ และว่าคนสุดท้ายในจำนวนนี้ได้แก่อิมามผู้มีฐานะเป็นกออิม สำหรับนักประวัติศาสตร์
มุสลิมทั้งหลายนั้น ถึงแม้จะมีความแตกต่างกันในด้านมัซฮับและความเชื่อถือ แต่ก็ได้มีการบันทึก
ถึงข้อบัญญัติเหล่านี้บางส่วนไว้โดยบรรดานักปราชญ์ชั้นอาวุโสของอะฮฺลุซซุนนะฮฺ ในตำราต่างๆ
ของพวกเขา

  • ศาสตราจารย์เชคอฺะลีมุฮัมมัด อฺะลีดุคัยยิล
  • 2,000 เล่ม
  • สถานศึกษาดารุล อิลมฺ อิมามคูอีย์
  • 2543