แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. book

  3. อัตชีวประวัติอิมามมะฮฺศูมีน 11-12

  อัตชีวประวัติอิมามมะฮฺศูมีน 11-12

  • ศาสตราจารย์เชคอฺะลีมุฮัมมัด อฺะลีดุคัยยิล
  • 2,000 เล่ม
  • สถานศึกษาดารุล อิลมฺ อิมามคูอีย์
  download

   Download

  Rate this post
  description book specs comment

  สาระสำคัญของข้อบัญญัติสำหรับบรรดาอิมาม(อฺ)นั้นมาจากบรรพบุรุษของพวกท่าน
  ได้แก่ ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ(ศ)ที่ว่า บรรดาอิมามนั้นมี 12 ท่าน และได้มีการระบุชื่อของพวก
  ท่านไว้ และว่าคนสุดท้ายในจำนวนนี้ได้แก่อิมามผู้มีฐานะเป็นกออิม สำหรับนักประวัติศาสตร์
  มุสลิมทั้งหลายนั้น ถึงแม้จะมีความแตกต่างกันในด้านมัซฮับและความเชื่อถือ แต่ก็ได้มีการบันทึก
  ถึงข้อบัญญัติเหล่านี้บางส่วนไว้โดยบรรดานักปราชญ์ชั้นอาวุโสของอะฮฺลุซซุนนะฮฺ ในตำราต่างๆ
  ของพวกเขา

  • ศาสตราจารย์เชคอฺะลีมุฮัมมัด อฺะลีดุคัยยิล
  • 2,000 เล่ม
  • สถานศึกษาดารุล อิลมฺ อิมามคูอีย์
  • 2543