แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

Languages
  1. home

  2. book

  3. อัลกุรอานกับธรรมชาติวิทยา

อัลกุรอานกับธรรมชาติวิทยา

อัลกุรอานกับธรรมชาติ88

  • ดร.มะฮฺดี กุ้ลฉะนี
  • ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจากรุงเทพมหานคร
  • 2546
download
description book specs comment

คุณลักษณะพิเศษประการหนึ่งของประชาชาติอิสลาม ก็คือ การเป็นผู้รู้ในอัลกุรอานและแบบแผนของอิสลามมีการเรียกร้องเชิญชวนให้มวลมุสลิมใฝ่หาความรู้ และมีการพูดถึงคุณค่าและความประเสริฐอย่างมากมายของบรรดาผู้รู้ เราจึงขอนำอัลกุรอานบางโองการและอัลฮะดีษบางบทมานาเสนอควบคู่ไปกับเรื่องที่กาลังพูดถึงอยู่นี้ โดยขอเริ่มด้วยอัลฮะดีษบทนี้
“การแสวงหาความรู้เป็นหน้าที่เหนือมุสลิมทุกคน”

  • ดร.มะฮฺดี กุ้ลฉะนี
  • ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจากรุงเทพมหานคร
  • 2546