แหล่งที่มาของศาสนาอิสลาม

  1. home

  2. book

  3. อัล-มุรอญิอาต

  อัล-มุรอญิอาต

  • ซัยยิด อับดุลฮุเซน ชัรฟุดดีน
  • 2,000 เล่ม
  • ดารฺ อหฺลิลบัยตฺ (อ)
  download

   Download

  Rate this post
  description book specs comment

  การสนทนาเป็นการร่วมมือกันให้เกิดแนวร่วมทางความคิด ทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าได้มีการ
  ร่วมมือสนับสนุนกันแล้ว สังคมก็จะมีพลังที่แข็งแกร่ง มีความเป็นปึกแผ่น และเจริญเติบโตขึ้นมา
  อย่างมั่นคงจากพลังอันเด็ดเดี่ยวของสิ่งนั้น เพราะว่า “คนที่มีสติปัญญาคือ ผู้ที่ได้นำเอาสติปัญญาของคนทั้งหลายมาประสานกับสติปัญญาของตนเอง” และ “ความขาดทุนนั้นย่อมเกิดขึ้นมาจากความแตกแยก” ดังนั้นผู้ใดที่เขาได้ให้ความเอื้อเฟื้อแก่บุคคลอื่น ความดีงามและชัยชนะย่อมจะเป็นของเขาเองส่วนผู้ที่แยกตัวออกมาจากคนอื่นนั้นเป็นบ่อเกิดแห่งความเสียหายของตนเอง ฉะนั้นมนุษย์ที่ได้วางตนให้มีการซึมซาบโดยแนวความคิดและพฤติกรรมอย่างนี้ เขาคือผู้ซึ่งสังคมทั้งหลายจะต้องเป็นฐานรองให้แก่เขา เพราะแม้แต่สัตว์ต่าง ๆ ถ้ามันได้เติบโตขึ้นมาจากการซึมซาบโดย
  แนวความคิดและพฤติกรรมที่ดี มันก็จะสามารถเปลี่ยนจากความดุร้ายมาเป็นสัตว์ที่เชื่องได้ ฉันใดก็ตามการร่วมมือกันเพื่อแสวงหาผลผลิตที่เป็นหลักเกณฑ์สำหรับการใช้ชีวิตก็เป็นฉันนั้น ซึ่งถ้าหากว่าปราศจากอาศัยวิธีการดังกล่าวก็เป็นเสมือนกับ เหยาะเมล็ดพันธุ์ข้าวสาลีลงบนเศษเหล็ก แต่เมล็ดพันธุ์จะแตกหน่อขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อได้รับน้ำฝนจากก้อนเมฆ และภูเขาไฟแท้ ๆ ย่อมจะสามารถดับลงได้ในเมื่ออยู่ภายใต้การปกคลุมของหิมะน้ำแข็งที่อัดแน่นลง

  • ซัยยิด อับดุลฮุเซน ชัรฟุดดีน
  • 2,000 เล่ม
  • ดารฺ อหฺลิลบัยตฺ (อ)
  • 2529